Erstatning og klager for mangelfuldt udført VVS-arbejde og VVS-tjek

Vandskader kan koste flere hundrede tusinde kroner at udbedre på grund af bagvedliggende skimmel og råd som skjult skade. Det ses for eksempel ved forkert tilsluttede opvaskemaskiner i etagebyggeri, hvor underliggende konstruktioner opfugtes. Skaden kan erstattes af VVS-installatørens ansvarsforsikring.

Fremgangsmåden ved erstatning for VVS-arbejde og VVS-tjek

De fleste erstatningssager om VVS-arbejde og VVS-tjek løses enten ved et frivilligt forlig, retssag, voldgift eller en nævnssag. Vælger du at føre en nævnssag mod VVS-installatøren, har du flere muligheder. Du kan benytte VVS-ankenævnet, som er en del af Ankenævnet for Tekniske Installationer. De havde i 2018 behandlet 149 sager om fejl og mangler i VVS-arbejde og VVS-tjek. Du kan også benytte Håndværkets Ankenævn, der i 2017 behandlede 50 sager om VVS-arbejde og VVS-tjek.

Hovedentreprenøren kan være ansvarlig for VVS-arbejde og VVS-tjek

Opstår der en akut skade, kan du anmelde den til din husforsikring og herigennem opnå dækning. Klik her og læs mere om husforsikringen. I det følgende får du blandt andet overblik over juraen og det praktiske i dine klage- og erstatningsmuligheder. Nedenfor beskrives alt, som være opmærksom på, når du klager over VVS-arbejde mm. Er VVS-arbejdet en del af en større byggeentreprise, kan det være, at du skal klage over entreprenøren. Er det entreprenøren som har hyret VVS-installatøren til det nu mangelfulde VVS-arbejde, kan der være flere erstatningsansvarlige. Klik her, hvis du vil vide mere om klagemulighederne ved byggeentreprise.

Mangelfuldt VVS-arbejde og VVS-tjek mm.

VVS-sager handler ikke kun om skader eller prisen på fakturaen. Sagerne handler også om fejl og mangler, som blev overset under VVS-eftersyn. VVS-eftersyn eller VVS-tjek er reelt set er en form for VVS-arbejde. Fejl ved installering og reparation vedrører alt fra vand og varmepumper, gaskedler mm. Fejl i VVS-arbejdet kan også skyldes at monterings- og brugsanvisninger ikke er blevet fulgt. Arbejdet skal være professionelt udført.

Kun en autoriseret VVS-installatør er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at udføre arbejde på gas-, vand- og afløbsinstallationer. Sidder der en afspærringsventil på vandrøret, kan arbejde med vandhaner og vaske måske være undtaget fra kravet om autorisation. Tjek altid det gældende regler hos Sikkerhedsstyrelsen før du selv går i gang med VVS-arbejde, eller kontakt en VVS-installatør. Desværre er mange uautoriserede håndværkere ikke klar over, hvor grænsen går. De påtager sig så et arbejde for dig, som de reelt set ikke må udføre.

Sælger af en bolig kan gøre ansvarlig for fejl i VVS-arbejde og VVS-tjek

Det kan være svært at finde frem til, hvem der i sin tid har udført det mangelfulde VVS-arbejde. Men uden denne viden, kan du ikke gøre et krav gældende mod den ansvarlige VVS-installatørs ansvarsforsikring. I denne situation kan du kontakte eller rejse et krav mod sælger. Den tidligere ejer af din bolig, som i sin tid lod VVS-arbejdet udføre, kan være ansvarlig. Klik her og læs mere om sælger 10-årige ansvar for mangler på boligen efter din overtagelse. Få din erstatning for mangelfuldt VVS-arbejde og VVS-tjek fra sælgeransvarsforsikringen. 

En VVS-installatør med autorisation må udføre opgaver indenfor vand, ventilation, sanitet og gas.
Den autoriserede VVS-installatør er underlagt et statskontrolleret kvalitetssikringssystem.

Det er altid en konkret vurdering om skaden skaden skyldes fejl i VVS-installatørens montering. Skaden kan også skyldes almindeligt slid og ælde på VVS-installationen. Pludseligt opståede skader kan dækkes af husforsikringen. Klik her og læs mere herom.

VVS-rapport. VVS-eftersyn. VVS-tjek. VVS-arbejde VVS-tjek VVS-sager VVS-installatør. Klage og erstatning for VVS-arbejde og vandskade fra VVS-medarbejder og VVS-håndværker

Der er ikke de samme krav til, hvad en VVS-rapport skal indeholde. Det er der derimod til de rapporter, der udarbejdes under Huseftersynsordningen. 

Der er heller ikke krav til særlige beskikkelser og certificeringer hos en person eller virksomhed som udarbejder VVS-rapporter. Hvilket der er til dem, der udarbejder rapporter under Huseftersynsordningen.

Få en skriftlig aftale og tilbud på, hvad VVS-eftersynet indeholder, samt at det er en autoriseret installatør, som foretager eftersynet. Afatal hvad du forventer, at VVS-rapporten beskriver af informationer til brug for dit boligkøb. Aftal eventuel at anvende de karakterer (K1, K2, K3 og UN) til beskrivelse af skader på VVS-installationens funktion, som anvendes i tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.

Fejl ved VVS-arbejde og VVS-tjek

Det er ofte ikke nok, at du mener, at VVS-installatøren har overset fejl og mangler eller lavet et ringe stykke arbejde. Kommer det til en retssag, skal du kunne bevise dine påstande om VVS-installatørens ansvar for fejl og mangler. Et sådant bevis er ofte en syns- og skønserklæring, hvor en helt uvildig skønsmand enten bakker din påstand op eller afviser den. Klik her og se Forbrugerrådet Tænk’ gode råd før du klager over en håndværker. Eller klik her og læs om mulighederne for forlig ved syn og skøn under hussager.dk’s side »Forlig og konfliktløsning«.

Erstatning for VVS-arbejde og VVS-tjek mm.

VVS-tjek, VVS-eftersyn, VVS-rapporter er nogle af de navne en gennemgang af VVS-installationer bliver kaldt. VVS-tjek er IKKE lovreguleret på samme måde, som udarbejdelsen af tilstandsrapporter, energimærker og el-installationsrapporter. Reglerne i Huseftersynsordningen omfatter ENDNU ikke VVS-rapporter. Dermed er hvad der skal fremgå af en VVS-rapport ureguleret i loven. Sælger har derfor som udgangspunkt ikke pligt til at udlevere en VVS-rapport til køber inden købsaftalen underskrivers. En god køberrådgiver kan for at sikre en køber mod tab i forbindelse med boligkøbet rådgive om muligheden for at få gennemgået VVS-installationerne. Klik her og se retspraksis om manglende køberrådgivning på siden »Fejl og mangler«.

Fejl og mangler ved VVS-tjek og VVS-rapporten før køber købte boligen

Opdager du som køber fejl og mangler i VVS-installationer efter overtagelsen af boligen, kan sælger gøres ansvarlig. Ligeledes kan VVS-installatøren måske gøre ansvarlig. Om du som køber har krav på erstatning på grund af en mangelfuld VVS-rapport beror på aftalegrundlaget og omstændighederne. Ansvarsgrundlaget skal bl.a. afgøres ud fra, hvad der er aftalt med VVS-installatøren. Er der bestilt en komplet gennemgang af alle VVS-installationer, eller er der kun bestilt en stikprøvevis gennemgang, hvor flere forhold kan være overset?

Det fremgå skriftligt, at sælger eller køber ønsker en VVS-rapport i forbindelse med et boligsalg. Det bør også fremgå, at VVS-tjekket og VVS-rapporten skal kunne have retsvirkninger som en tilstandsrapport. Vel at mærke som en tilstandsrapport, der er udarbejdet under Huseftersynsordningen. Dette kan stille store krav til sælger og eventuelt køberrådgiver at få formuleret denne aftale klart.

Du skal ikke tro fejl i VVS-rapporten erstattes af VVS-installatøren. Du skal vide det med sikkerhed!

Har sælger aftalt at VVS-installatøren skal gennemgå boligens VVS-installationer, er alene détte aftalen. Opdager sælger dagen efter, at varmeveksleren er defekt, kan sælger ikke rejse et krav. VVS-installatøren har udarbejdet en status over sælgers VVS-installationer og ikke andet. Skaden i varmeveksleren var til stede før VVS-installatøren overså den under sit VVS-tjek. VVS-installatøren er ikke skyld i skaden. Det er heller ikke aftalt, at VVS-installatøren påtager sig ansvaret for oversete skader i rapporten. Sælger kan højst kræve, at han ikke skal betale for en værdiløs VVS-rapport.
 
Aftalen om udarbejdelse af en VVS-rapport er mellem VVS-installatøren og sælger. Giver sælger VVS-rapporten til en køber af boligen, får køber ikke bedre ret end den sælger havde. Sælger skal indgået en aftale med VVS-installatøren om, at denne er ansvarlig overfor en køber for oversete skader. Har sælger ikke indgået en sådan aftale om dækning med VVS-installatøren, er der intet erstatningsansvar.

Aftalen om konsekvenserne af fejl i VVS-rapporten er altafgørende for ansvarsplaceringen ved salg af boligen

I princippet kan erfarne håndværkere uden VVS-autorisation udarbejde en VVS-rapport, fordi området ikke er lovreguleret. VVS-rapporter burde være en del af Huseftersynsordningen, men det er den ikke enenu. Derfor bør det aftales, at fejl i VVS-rapporten er ansvarsgrundlaget for VVS-installatørens erstatningsansvar ved boligsalg. Klik her, hvis du vil læse mere om erstatning for fejl og mangler efter Huseftersynsordningen.

Hvilke konsekvenser er der aftalt, hvis der er fejl i  VVS-rapporten? Hvad er en fejl i VVS-rapporten? Er det aftalt, at bestemte typer eller utilgængelige VVS-installationer ikke bliver gennemgået? Skal VVS-rapporten forholde sig til om VVS-installationerne er tidssvarende og lovlige efter nugældende regler?

Afstem forventningerne for VVS-arbejde og VVS-tjek

Det hele handler om, at sælger og køber overfor VVS-installatøren formulerer deres forventninger til VVS-rapporten. Man kan ikke bagefter forvente at skulle have fået noget, som ikke er aftalt på forhånd. Om der foreligger en mangel i VVS-arbejde og VVS-tjek, er altid en konkret vurdering. Den mangelfulde VVS-rapport kan herefter danne grundlag for en erstatning.

VVS-skader dækket af ejerskifteforsikringen

Opdager du som boligkøber fejl og mangler i VVS-installationer, skal du med det samme anmelde det til forsikringsselskabet. Spørg i den forbindelse skriftligt, om der er andre, som du skal reklamere overfor. Som køber skal du overfor sælgeren påberåbe dig fejl og mangler ved boligen. Dette skal ske inden rimelig tid efter, at du har eller burde have konstateret disse, eksempelvis en installation, der drypper. Ofte ønsker ejerskifteforsikringen at rejse et regreskrav mod VVS-installatøren. Dette kan blive svært, hvis du ikke hurtigt har anmeldt skaden, men givet skaden lov til at udvikle sig. Læs mere nedenfor under overskriften: Husk at begrænse og afværge yderligere skader.

Valget mellem husforsikringen og ejerskifteforsikringen ved skadesanmeldelse

Ejerskifteforsikringen kan betragtes som en aftale. Kun i henhold forsikringsaftalen med forsikringsselskabet får du erstatning. Rejser du kravet overfor en sælger, VVS-installatøren, den bygningssagkyndige, ejendomsmægler, elinstallatør mm., skal du bevise, at ansvaret er deres. Kan du ikke bevise, at de er ansvarlige, kan du ikke opnå erstatning. Skyld og ansvar for VVS-arbejde og VVS-tjek kan være svært at bevise. En pludseligt opstået vandskade derimod, er ofte let at bevise. Her kan det være husforsikringen, som skal dække i henhold til vilkårene i forsikringspolicen.

Skyldes skaden VVS-arbejde før du købte boligen, er det ejerskifteforsikringen du skal henvende dig til. Udbeter Hus- eller ejerskifteforsikringen erstatning til dig, kan den vælge at forfølge dem, som de mener bærer skylden og det endelige ansvar. Klik her og se mere om ejerskifteforsikringen.

Ofte kan det være godt givet ud, at tage en jurist eller advokat med på råd, når skaden anmeldes.

Klik på klageskemaet for at åbne klageskemaet.

Sammen med klagen skal der indbetales et klagegebyr på 300 kr., som du får tilbage, når du får medhold i din sag, eller hvis den afvises.

Afviser nævnet at behandle klagen, skal du som forbruger oplyses om muligheden for at indbringe sagen for domstolene. Du skal også oplyses om muligheden for at få retshjælp og søge fri proces (Klik her).

Klag til VVS-Ankenævnet over VVS-arbejde og VVS-tjek mellem 2.000-150.000 kr.

VVS-ankenævnet er en del at Ankenævnet for Tekniske Installationer. VVS-ankenævnet kan behandle sager, hvor kravets størrelse er mellem 2.000-150.000 kr. Er VVS-installatøren ikke medlem af Tekniq kan sagen behandles ved Håndværkernes Ankenævn. Klik her og læs mere på siden: Nævnssag.

Din klage til VVS-ankenævnet indgives på nævnets klageskema. Nævnet vurderer ud fra sine vedtægter, om det kan behandle din klage over VVS-arbejde og VVS-tjek. Henviser VVS-Ankenævnet din sag til domstolene, oplyser de dig om dine muligheder for at søge fri proces i henhold til VVS-Ankenævnets vedtægter.

Før du sender klagen til VVS-ankenævnet skal du forgæves have rettet henvendelse til VVS-installatøren. VVS-installatøren skal enten have afvist dit krav eller ikke svaret tilbage. Skriv en mail eller et brev med postkvittering, så du overfor ankenævnet kan dokumentere din henvendelse. Har du ikke efter 3 uger fået noget svar, vil Ankenævnet vurderer om sagen er egnet til behandling.

Sagsbehandlingen ved VVS-Ankenævnet for erstatningskrav om VVS-arbejde og VVS-tjek

VVS-ankenævnet opretter din sag, og sender herefter klageskemaet til VVS-installatørens udtalelse. Afhængig af sagens karakter iværksættes syn og skøn. Se mere nedenfor om syn og skøn i VVS-sager. Skønsrapporten sendes til dig og VVS-installatøren, og så kan I indenfor den frist, som nævnet har sat, komme med bemærkninger til skønsrapporten. Hvis du ikke får fuldt medhold i skønsrapporten, bør du overveje at henlede nævnets opmærksomhed på afgørelser i lignende sager som din,  hvor vedkommende fik fuldt medhold i sagen. Herefter kan VVS-Ankenævnet afgøre om de vil følge deres egen praksis eller skabe en ny.

Efter de afsluttende bemærkninger træffer nævnet en afgørelse i sagen. Ankenævnet for Tekniske Installationers (VVS-Ankenævnet) afgørelse fremgår en klagefrist, hvis en af parterne ønsker at indbringe sagen for domstolene. Ønsker du at fortsætte sagen ved domstolene, så skal fristen for indbringelse til retten overholdes.

Syn og skøn i VVS-sager

Syn og skøn ved VVS-ankenævnet (Ankenævnet for Tekniske Installationer)

Syn og skøn ved VVS-ankenævnet foregår ved, at nævnet udpeger en uvildig skønsmand. Skønsmanden kontakter dig og modparten, så I kan få fastsat en dag for skønsforretningen. På dagen for skønsforretningen kommer skønsmanden på besøg og ser på de fejl og mangler, skader eller andre forhold, som der klages over. Under syn og skøn må modparten også deltage. Skønsmanden vurderer, om VVS-installatøren har udført sit arbejde efter de faglige normer og regler som gælder. Husk, at der er nævnet, som vurderer, hvorvidt der kan pålægges et ansvar i den forbindelse. Herefter går skønsmanden hjem og skriver sin rapport. Vinder du herefter sagen, skal modparten som udgangspunkt betale for syn og skøn. Tabes en sag om erstatning for mangelfuldt VVS-arbejde og VVS-tjek, kan nævnet kræve omkring 3.000 kr. for syn og skøn.

Syn og skøn ved domstolene i sager om VVS-arbejde og VVS-tjek

Syn og skøn ved domstolene foregår ofte ved, at du og modparten får Voldgiftsnævnet (klik her) til at udpege en uvildig skønsmand. Skønsmanden afholder en skønsforretning (besøg), hvor skønsmanden ser på de forhold, som der er uenighed om. Du og modparten skal udfylde et spørgeskema til skønsmanden, som fås hos retten. På baggrund af skønsforretningen skal skønsmanden besvare de spørgsmål, som du og modparten har udfyldt i skemaet. Skønsmanden udarbejder en faktura, hvor han ofte fordeler omkostningerne imellem parterne. Dette sker alt efter antallet af spørgsmål og medgået tid til besvarelsen mm. Ofte skal den part som taber sagen afholde hele udgiften til syn og skøn. I modsætning til VVS-ankenævnet, hvor du som forbruger maksimalt skal betale omkring 3.000 kr. i syns- og skønsomkostninger, hvis du taber sagen, skal du ved domstolene betale hele udgiften. En skønsrapport om fejl ved VVS-arbejde og VVS-tjek for en ca. 150 m2 bolig koster i omegnen af 20-60.000 kr. I den sammenhæng er VVS-Ankenævnets skønsrapport budgetvenlig.

Syn og skøn skal altid foretages af en uvildig skønsmand. Har du selv bedt en VVS-installatør beskrive skaderne og komme med et tilbud, kaldes dette ensidigt indhentede beviser, og de har ofte ikke samme bevisværdi som uvildige beviser.

Er der tale om en skade, må du være forberedt på, at du under vidneansvar skal afgive forklaring. Ofte skal du forklare, hvad du selv har gjort for, at skaden ikke skulle udvikle sig. Læs mere herom længere nede på siden. Ved retssager kan bl.a. retshjælpsforsikringen dække udgifterne – Klik her og læs mere herom.

Erstatning ved domstolene for VVS-arbejde og VVS-tjek

Afviser VVS-ankenævnet at behandle din sag, kan den måske behandles af domstolene. Afvisningen ved nævnet kan ske fordi det beløb, som du kræver i erstatning er større end den maksimumsgrænse, som nævnet opererer indenfor.

Domstolene støtter sig ofte op af skønserklæringer, når de afgør sager om VVS-arbejde og VVS-tjek.

Før du rejser en sag, bør du være opmærksom på, om VVS-arbejdet er en del af et større arbejde. Du har måske antaget en entreprenør, en tømrer eller murer mm. til at renovere hele badeværelset. Entreprenøren vil sikkert sige, at VVS-installatørens arbejde er problemet, og at du skal henvende dig til ham. Men måske skal du i virkeligheden kræve erstatning hos entreprenøren. Entreprenøren kan så selv henvende sig med et regreskrav mod den ufaglærte østeuropæiske VVS-mand, som entreprenøren havde antage for at spare omkostninger.

Retspraksis og erstatning i VVS-sager

Indenfor VVS-sager findes der mange afgørelser. De er enten er truffet i Ankenævnet for Tekniske Installationer (klik her) eller hos Håndværkernes Ankenævn (klik her). VVS-afgørelsen kan også være en del af en større entreprise hos Byggeriets Ankenævn (klik her). Nævnsafgørelser offentliggøres for en periode fastsat i nævntes vedtægter. Efter periodens udløb fjernes afgørelsen fra nævnets hjemmeside. Undtagelsen er Disciplinær- og klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige, som har en omfattende anonymiseret praksis liggende. Dette kunne andre nævn kunne lære meget af. Er der en omfattende online afgørelsesarkiv, kan forbrugerne bedre vurdere deres sager ved sammenligning. En omfattende praksis giver grobund for forlig, fordi de stridende parter hurtigt kan finde en tilsvarende sag. De forliger deres egen sag på baggrund af udfaldet af tilsvarende sager.

Retspraksis kan findes i Ugeskrift for Retsvæsen, som kan lånes på biblioteket. Nyere retspraksis fremgår via domstolenes hjemmesider (landsretterne og Højesteret). Der vil næsten altid være en eller flere sager, hvor en VVS’er eller anden håndværker er blevet dømt eller frikendt for fejl og mangler i en sag, som minder meget om din. Det handler derfor bare om at finde den. Viden om denne afgørelse kan være vigtigt for din sag.

Med-lov-skal-man-land-bygger---Få-erstatning-ved-domstolene-i-Danmark

Alt efter, hvem der sidder i din lokale retshjælp eller advokatvagt, kan du være heldig og få en god service. Kontakt eventuel din lokale gratis advokatvagt eller retshjælp om vejledning i at finde afgørelser til din sag. Ellers kan du kontakte en professionel rådgiver.

Undersøg sagen på nettet, google og søg information om erstatning, retssager og nævnssager og din hussag.dk
Nævnssager,-nævnet,-Ankenævnet,-Håndværkerne-Ankenævn,-procedure-af-sagen,-forelæggelsen-for-dommeren

Lad din stemme blive hørt i ret og nævn.

Udbetaling af erstatning for skade i 1.000 kr seddler

Vinder du sagen, skal modparten betale erstatning.

Klik her og læs mere om erstatning og husforsikring.

Køber fik 58.468 kr. i erstatning fra VVS-installatør for vandskader m.v.

Østre Landsrets dom den 20. november 1986

En VVS-installatør havde til en køber (et boligselskab) solgt nogle VVS-installationer, som VVS-installatøren installerede i et nyopført rækkehus. Beboerne i rækkehuset klagede til køber over fugtighed og over, at gulvet bulnede. Ved undersøgelse fandt køber frem til skaden. Der stod vand under hele huset både i stue, badeværelse, køkken og entre. Gulvene skulle op i stue, køkken, entre og i en stor del af bryggerset. Fugten begyndte også at trænge op i betonvæggene, således at tapetet gik fra. Udbedring af vandskaden og ekstra varmeforbrug m.v. blev opgjort til 58.468 kr.

Køber klager over mangler ved VVS-arbejdet

Køber havde rettet henvendelse til VVS-installatøren, som straks udskiftede det utætte kobberrør. VVS-installatørens ansvarsforsikring ville ikke dække skaden. ansvarsforsikringen påstod, at der ikke havde været noget i vejen med VVS-installatørens arbejde. Skaden skyldtes derimod en fabrikationsfejl i røret. Under byretssagen fremkom følgende af en erklæring:

“Røret var behæftet med en fremstillingsfejl i form af indvalsede hårdtmetalpartikler på indersiden. Ved en sådan partikel, som ikke mere var til stede, opstod hul i røret, enten på grund af nedsat mekanisk styre (partikler fandtes op til 0,5 mm) eller på grund af korrosion. Efter huldannelsen er vand løbet ud under den isolerende plastkappe, hvorefter grubetæring fra ydersiden fremkom med udvidelse af hullets størrelse til følge.”

Ved bedømmelse af sagen lagde byretten til grund, at den afgivne erklæring om, at det var en fremstillingsfejl ved røret, der var årsag til uheldet. Byretten frifandt herefter VVS-installatøren.

Landsretten kom til en helt anden konklusion end byretten

Landsretten fandt at VVS-installatøren var ansvarlig for uheldet og køber fik medhold i sin påstand om erstatning. Landsretten lagde til grund, at skaden, som ramte både lejeren og bygningen som sådan, skyldes en fremstillingsfejl.  Fremstillingsfejlen var i det af VVS-installatøren installerede kobberrør, uden at der kan lægges VVS-installatøren noget til last med hensyn til indkøbet og udvælgelsen af det anvendte stykke rør. Herefter handlede sagen om, hvem der var nærmest til at bære ansvaret for fabrikationsfejlen i røret.

VVS-installatøren fandtes nærmere end køber til at bære risikoen for en fabrikationsfejl i materiale, som er indkøbt og installeret af VVS-installatøren. Landsretten kom til den konklusion fordi rørinstallationen blev foretaget som et led i VVS-firmaets erhverv.

Herefter måtte VVS-installatøren betale 58.468 kr. med tillæg af procesrenter til køber.

Eftertanke om VVS-installatørernes ansvar for fabrikationsfejl

Ofte er VVS-installatørens priser for materialer en del dyre end lavprisbyggemarkeders priser. Mange forbrugere køber derfor selv de dele, som VVS-installatøren skal installerer. Ud fra dommen kunne man komme til den konklusion og tommelfingerregel, at hvis du selv køber VVS materiale, så bærer du ansvaret for fabrikationsfejl, når VVS-installatøren har installeret det. Havde VVS-installatøren derimod solgt de samme dele til dig, så var vedkommende ansvarlig for fabrikationsfejl. Det er i hvert fald nyttig vide i vurderingen af, hvem som står stærkest, hvis der skal placeres et erstatningsansvar.

VVS-arbejde og vandskader

En opvaskemaskine, bruser, toilet, vaskemaskine, håndvask, gulvvarme, mm., som har en forkert tilsluttet vandtilførsel, kan i løbet af kort tid oversvømme og ødelægge hele gulvet. I værste fald kan der opstå følgeskader som skimmelsvamp, der kan være direkte sundhedsfarligt.

I lejligheder og huse på flere etager skal etageadskillelsen måske optørres efter en vandskade for at undgå følgeskader. Dette er ofte være en bekostelig affære, hvis lofter og vægbeklædning skal fjernes. Det er bl.a. derfor at mange boligforeninger og udlejere kræver, at alle vandtilslutninger og andet VVS-arbejde skal foretages af en autoriseret VVS-installatør.

Gem altid kvitteringer for VVS-arbejde. Du kan ved en senere skade dokumentere, at arbejdet var udført af en autoriseret. Fakturaen er et vigtigt bevis, hvis forsikringen afviser erstatning. Forsikringens taksator (vurderingsmand) kan vurdere, at der er tale om uautoriseret arbejde, selvbyg mm. Med fakturaen fejes disse argumenter af banen. Du får din erstatning, og forsikringen kan rejse krav mod VVS-installatøren.

 

Husk at begrænse og afværge yderligere skader

Du kan risikere, at få nedsat en eventuel erstatning, hvis du har ladet en vandskade udvikle sig. Forsikringen eller VVS-installatøren kigger på, om der er sammenhæng mellem skaden og erstatningskravet, men også på, om du har udvist egen skyld. Eksempelvis kan du sidde i sofaen og lige pludselig springer din radiator læk, og vandet fosser ud. Herefter ringer du måske til en VVS-mand, som kommer i løbet af en time eller to, og reparerer skaden. Har du indtil VVS-installatøren kom ikke gjort noget for at stoppe vandet, kan din erstatning reduceres.

Kort og godt: Sluk for vandet, når du kan se, at der er sprunget et vandrør. Er det nødvendigt og muligt at lukke for vandet på hovedhanen, så kan det være det, som du skal gøre, samtidig med at du tørrer op eller stiller en gulvspand der, hvor vandet løber ned. Ring straks til forsikringsselskabet og tag gerne et par fotos af skaden.

Den-bedste-boligretsadvokat

Kunne du tænke dig hjælp til at søge erstatning for VVS-arbejde?

Martin W. Løvendahl har mange års erfaring med nævns- og retssager om VVS-sager. Han og hans advokatkollegaer står klar til at hjælpe dig.
Klik på fotoet og beskriv din hussag på vores kontaktside.