Forskellen på »Fri Proces« og »Retshjælpsforsikring« er,...

Fejl og mangler i koster husejer dyrt

Læs nedenfor om dine muligheder for at få dækket sagsomkostningerne i forbindelse med en retssag.

...om det er staten eller forsikringsselskabet, som betaler dine udgifter

Omkostningerne til at føre en retssag kan ofte være ganske betydelige. Heldigvis kan kan du i dine forsikringer være omfattet af en retshjæpsforsikring, som dækker i henhold til forsikringsaftalens indhold. Her skal du være opmærksom på fradrag af selvrisiko, og hvor meget dækningsmaksimum er sat til. Disse forhold kan variere blandt forsikringsselskaberne.
 
Har du ikke en retshjælpsforsikring, kan du via Civilstyrelsen søge Justitsministeriet om fri proces. Fri proces svarer til, at alle dine omkostninger betales af staten, når du fører en retssag ved domstolene. Staten betaler uanset om du vinder eller taber sagen.

Vilkår for retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i disse sagstyper

Retshjælpsforsikringen er typisk tilknyttet din indboforsikring, samt hvis du har tegnet en kasko husforsikring eller fritidshusforsikring, som omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse. Sælgeransvarsforsikringen dækker typisk sælgers tab, hvis køber vinder en retssag, mens det er sælgers retshjælpsforsikring, som dækker sælgers omkostninger i forbindelse med retssagen. Klik her og læs mere om husforsikringen.

Din retshjælpsforsikring dækker som udgangspunkt følgende:

Dine egne sagsomkostninger

Omkostninger som retten pålægger dig at betale til modparten

Omkostninger til syn og skøn udmeldt af retten

Omkostninger  til  retsmægling, som selskabet forudgående har godkendt

Andre sagsomkostninger, som selskabet godkender.

Hus på græsplænen som er dækket af retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikringen dækker ikke »retshjælp« i disse sagstyper

Som med de fleste andre forsikringer, kan du ikke få dækket udgifter, før dit forsikringsselskab har accepteret, at du er dækningsberettiget. Du eller din rådgiver skal så hurtigt som muligt ansøge dit forsikringsselskab om dækning af sagsomkostningerne i din hussag, før du anlægger sagen ved domstolene. Bliver du stævnet af modparten og skal møde i retten, gælder det også om at anmelde denne »skade« hurtigst muligt til retshjælpsforsikringen. Din private retshjælpsforsikring dækker som udgangspunkt ikke skattesager, visse skilsmisse- og arvespørgsmål, børnesager, inkassosager eller straffesager mod dig. Læs undtagelserne i din forsikringspolice.

Visse sagsomkostninger dækkes typisk ikke af retshjælpsforsikringen, eksempelvis: Omkostninger, der er afholdt uden rimelig  grund, såsom omkostning på 50.000 kr. til syn- og skøn vedrørende et krav til 10.000 kr. (omkostningerne står ikke mål med kravet). Dine rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, midlertidige afgørelser om forbud og påbud samt sikkerhedsstillelse. Omkostninger dækket af modpartens ansvarsforsikring. Omkostninger som skyldes forsømmelse, eksempelvis at du ikke møder i retten.

Nævnssager og retshjælpsforsikring

En retshjælpsforsikring dækker, som ordlyden beskriver; »retshjælp« i forbindelse med en retssag ved domstolene. Nævnssager  er ikke omfattet af »retshjælp«, fordi nævnene ikke er en ret/domstol.

Under en nævnssag har parterne altid mulighed for at få vejledning og bistand hos det pågældende klage- eller ankenævns sekretariat. Hvis det er åbenbart, at klagenævnet kan realitetsbehandle din sag, kan retshjælpsforsikringsselskabet henvise dig til nævnet, og du har som udgangspunkt pligt til at benytte denne mulighed først. Som udgangspunkt kan du derfor ikke få dækket dine omkostninger til egen rådgiver i forbindelse med en nævnssag.

Klik her for at læse meget mere om nævnssager.

Retshjælpsforsikring før retssagen

Nogle retssager bliver aldrig til noget, fordi de afgøres med et forlig inden sagen er begyndt. Forliget kommer ikke ud af den blå luft, men er afstemt på baggrund af en fagteknisk rapport, hvor eksempelvis en syns- og skønsmand har udarbejdet en uvildig skønsrapport.

Retsplejeloven giver mulighed for, at en part eller begge parter kontakter domstolene med henblik på at afklare, om forhold er omfattet af fejl og mangler. Parterne kan også stille andre relevante spørgsmål, som kan begrunde eller afkræfte en efterfølgende retssag. Retten spørger også modparten om denne også ønsker at stille skønsmanden spørgsmål, og om modparten kan godkende den skønsmand, som Voldgiftsnævnet har udpeget til at udarbejde en uvildig rapport. Modparten kan involvere sig eller lade være, men har fået buddet af retten. Retshjælpsforsikringen dækker typisk udgifter til denne bevisoptagelse (kaldet isoleret bevisoptagelse), når udgiften på forhånd er godkendt af selskabet.

Den efterfølgende forligsforhandling på baggrund af bevisoptagelsen og syns- og skønsrapporten sker med en konfliktmægler, en mediator. Konfliktmægleren lytter til parternes synspunkter og skønsrapportens beskrivelser af forholdene og foreslår så en løsning. Klik her og læs meget mere om konfliktmægling og mediation.

Omkostningerne til konfliktmægleren skal godkendes på forhånd af retshjælpsforsikringen, og falder i retshjælpsforsikringens vilkår typisk ind under: »Andre sagsomkostninger, som selskabet godkender«.

Retshjælpsforsikring, hvor retshjælpsforsikringen betaler sagsomkostningerne under retssagen

Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldt. Læs mere om fri proces nedenfor.

Sagsbehandlingen kan tage fra 6-12 måneder.

Ankenævnet for Forsikring

Hvis dit forsikringsselskab afviser at du kan få dækket udgifterne til din retssag via din retshjælpsforsikring, kan du klage over forsikringsselskabets afgørelse til Ankenævnet for Forsikring.
 
 
Sørg for, at du IKKE får anlagt din retssag for sent, så den enten afvises af retten eller ved dom, hvis modparten påstår at kravet er forældet. Undersøg om retten efter dit sagsanlæg kan udsætte sagens behandling, indtil Ankenævnet for Forsikring har truffet afgørelse om, hvorvidt din sag er omfattet af retshjælpsforsikringen. 
 

Retshjælpsdækning til krav under 50.000 kr.

Søger du om retshjælpsdækning i sager, hvor kravet er under 50.000 kr., kan du via retshjælpsforsikringen ofte få dækket udgifterne i forbindelse med det afsluttende møde i retten, hvor parterne hovedforhandler sagen over for dommeren. Klik her og se forsikringsselskabernes brancheorganisations blanket til ansøgning om retshjælp.

Fri Proces

Fri proces for lave indkomster - her er reglerne for fri proces

Indledningsvis skal du som udgangspunkt altid benytte dig af muligheden for retshjælpsdækning, hvis du har en forsikring, som dækker dine sagsomkostninger, før du søger staten om fri proces. I den forbindelse bør du oplyse forsikringsselskabet, at du opfylder kravene til fri proces, således at forsikringsselskabet ikke behøver at fratrække selvrisikoen på din retshjælpsdækning.

Ikke alle kan søge om fri proces. Kun dem med lave indkomster, som er under de fastsatte beløbsgrænser for enlige og ægtefæller, kan få fri proces. Er du bedre økonomisk stillet end statens beløbsgrænser for fri proces, antages det, at du selv har råd til at betale for retssagens omkostninger. Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgninger i 2019 anvendes således årsopgørelsen for 2017. Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2017, kan de aktuelle indkomstforhold lægges til grund (eksempelvis hvis du er gået fra at være studerende og til et vellønnet job).  Du kan søge om retshjælpsdækning hos Civilstyrelsen ved at udfylde deres »Blanket til brug ved ansøgning om fri proces«.

Ansøgning om fri proces via minretssag.dk

I nogle sagstyper skal du ikke sende ansøgningen til Civilstyrelsen. Du skal i stedet sende din ansøgning om fri proces til retten, der hvor du skal anlægge sagen, og det kan nu nemmest gøre via minretssag.dk Det drejer sig primært om følgende sagstyper:

• Sager, hvor Forbrugerombudsmanden eller retten har meddelt et påbud efter markedsføringsloven, og hvor du som forbruger i kraft af påbuddet har krav på tilbagebetaling af et pengebeløb.
• Fogedsager, hvis fogedretten skønner, at du har behov for advokatbistand.
• Sager om forbud og påbud.
• Sager om ægteskab og forældreansvar
• Sager om ægtefælleskifte, hvis sagen overgives til en bobehandler.
• Sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i huslejenævnet eller beboerklagenævnet, privat klage- eller ankenævn godkendt af økonomi- og erhvervsministeren, Advokatnævnet eller et centralt statsligt klagenævn (med undtagelse af Forbrugerklagenævnet).
• Appelsager, hvor du har fået helt eller delvis medhold i retten, og sagen er appelleret af modparten. Hvis du havde fri proces i den tidligere sag, skal du ikke søge igen.

Klik her for at komme til minretssag.dk

sådan får du fri proces til din retssag ved domstolene

Få gratis juridisk rådgivning hos retshjælpen

Ønsker du at behandle din sag selv, men er du i tvivl om et juridisk spørgsmål eller noget andet praktisk, kan du med fordel kontakte din lokale retshjælp eller advokatvagt. De fleste større byer har en gratis retshjælp, og du kan med fordel google, hvor din nærmeste ligger – ellers klik på byen nedenfor, som er linket til retshjælpen:

København           Aarhus           Odense           Aalborg          Esbjerg          Randers           Kolding             Horsens

Mød altid i godt tid før retshjælpen åbner, fordi der ofte er kø, og det er ikke altid, at alle sager bliver behandlet.

Den-bedste-boligretsadvokat

Har du brug for professionel hjælp til din sag og anmeldelsen hos retshjælpsforsikringen?

Martin W. Løvendahl fra Juridisk Tryghed forhandler til dagligt med retshjælpsforsikringer og skriver gerne din ansøgning om fri proces.
Klik på fotoet og beskriv din hussag på vores kontaktside.