Ankenævnet gav i 2017 klager hel eller delvis medhold i 10 sager, mens selskaberne fik medhold i 56 sager.

Når husforsikringen afviser erstatning

Bliv klogere på dine muligheder, når forsikringen afviser at hjælpe dig

Det er hørt før, at boligejer har betalt til en dyr forsikring, og når skaden så sker, vil forsikringen ikke dække som forventet. I de fleste sager, hvor husforsikringen afviser erstatningsudbetaling, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring eller domstolene.

Nedenfor gennemgås i en sammenhæng kort husforsikringen, og hvordan forsikringsselskabet behandler din sag. Du kan læse om, hvordan du opgør dit erstatningskrav og skriver den bedst mulige klage til Ankenævnet for Forsikring. Ankenævnets behandling af din sag og eventuel efterfølgende domstolsbehandling, nævns- og retspraksis samt tidsfrister, du skal huske at overholde og meget mere.

Kort om husforsikringen

Husforsikringen dækker skader, som er opstået efter overtagelsen. Husforsikringen indeholder som udgangspunkt dækning for brand-, sne- og stormskader,  skader efter voldsomt sky- og tøbrud, tyveri og hærværk, skader på sanitet og glas samt tillige en ansvars- og retshjælpsforsikring.

Husforsikringen har mange navne alt efter hvilket forsikringsselskab, som du henvender dig til. Eksempelvis kaldes husforsikringen også:  »husejerforsikring, villaforsikring, parcelhusforsikring, hus- og grundejerforsikring, sommerhusforsikring mm.« Du kan opleve, at der er stor forskel på, hvad de forskellige husforsikringer dækker, men udgangspunktet er den standarddækning, som er vedtaget hos forsikringsbranchens brancheorganisation. Klik her. 

Husforsikringen indeholder som udgangspunkt altid en brandforsikring. Brandforsikringen er vigtig, fordi du kan have en lovmæssig forpligtelse til at brandforsikre dit hus, hvis det er belånt.  Ejer du en ejer- eller andelslejlighed, kan du undersøge om den er brandforsikret gennem andels- og ejerforeningen.

7 % af klagesagerne ved Ankenævnet for Forsikring vedrører husforsikringen også kaldet hus- og grundejerforsikring. 17,1 % af klagesagerne  ved Ankenævnet for Forsikring vedrører ejerskifteforsikringen. En ikke ubetydelig del af de sager, som anmeldes til husforsikringen henvises til ejerskifteforsikringen, og du bør derfor være opmærksom på, om det er her, at din sag i virkeligheden skal anmeldes. klik her og læs mere om ejerskifteforsikringen.

Erstatningsudbetalinger fra retshjælpsforsikring vedrørende parcelhus- eller bygningskaskoforsikringer var i 2017 på 71,5 mio. kr. Hvis du vil vide mere om retshjælp eller muligheden for fri proces, kan du klikke her.

Forsikringen afviser at betale erstatning. Afvisning af erstatningsudbetaling i henhold til forsikringsbetingelserne

Det første som forsikringen gennemgår efter du har anmeldt skaden er, om skaden i det hele taget er dækningsberettiget eller omfattet af en undtagelse i policen. I den forbindelse afvises mange erstatninger.

Erstatning for skybrug og vandskade fra husforsikringen

Voldsomt skybrud er, når der falder 15 mm regn i løbet af 30 min., eller 30 mm regn i løbet af et døgn.

Den måde, som du overfor forsikringen beskriver en pludseligt opstået skade på,  har stor betydning for, om der udbetales erstatning. Det kan godt være, at du fejlagtigt beskriver en vandskade, som opstået efter regnvejr, hvor du skulle have anvendt ordet: “skybrud”. Bliver erstatningen afvist, og opdager du først senere din fejlbeskrivelse, kan kravet være forældet eller meget svært at bevise. 

Tag et par gode billeder af skaden straks du opdager den. Er skaden under udvikling, så gør hvad du kan for at begrænse den. I den forbindelse kan det være nødvendigt, at foretage midlertidig udbedring for at afværge at skaden forværres, eller at nye skader opstår.

Der kan være forskel på indholdet i en rapport udarbejdet af forsikringsselskabet, i forhold til en rapport udarbejdet af en konsulent, som forbrugeren selv har antaget til at beskrive skadesomfanget. Dette kan nødvendiggøre en uvildig skønsrapport. I den forbindelse kan du anmode om, at husforsikringens retshjælpsforsikring dækker udgiften  hertil.

Sådan behandler husforsikringen din sag

Anmeldelse af skaden til forsikringen - læs policen først!

Efter du har konstateret en skade, skal du anmelde den hurtigt til forsikringen, så du sikrer, at kravet ikke forældes, eller at der opstår følgeskader på grund af manglende udbedring. Herudover skal du også gøre dig selv den tjeneste at læse betingelserne i din forsikring igennem, særligt om, hvad der er undtaget fra dækning. Du kan være sikker på, at forsikringen gennemgår, hvad du har skrevet i din skadesanmeldelse og holder det op mod alle de undtagelser, som betyder, at forsikringen alligevel ikke skal betale erstatning.

Har du eksempelvis efter et tordenvejr opdaget en vandskade i boligen, og du i anmeldelsen skriver, at der er sket vandskade med vand fra tagrenden, som er løbet ind og har oversvømmet et eller andet, så er du næsten sikker på, at forsikringen afviser at udbetale erstatning med henvisning til betingelserne. Havde du derimod i anmeldelsen til forsikringen skrevet, at der er opstået en vandskade den dag, der var tordenvejr og skybrud, så kan du lige pludselig godt opnå dækning.

Forsikringsselskabet kan ikke læse dine tanker, og de foretager som udgangspunkt ikke opsøgende arbejde for at finde en måde, hvorpå du alligevel bliver dækket af forsikringen. Det må du selv gøre. Det handler om at læse policen inden anmeldelsen, og så formulere dig rigtigt, for hvis du ikke skriver at vandskaden eksempelvis skyldes et skybrud, så har forsikringen ikke en jordisk chance for at regne ud, hvad der i virkeligheden er sket, og du får afvist erstatningen.

Mange boligejere, som har fået afvist erstatning med forsikringens henvisning til betingelserne, læser nu for første gang forsikringsbetingelserne rigtigt igennem. Herefter udarbejder boligejeren en ny anmeldelse af skaden. I den nye anmeldelse er skaden rigtigt formuleret i forhold til ordlyden i forsikringsbetingelserne. Problemet er bare, at den velformulerede anden anmeldelse kan virke som et forsøg på alligevel at opnå dækning for en skade, som tidligere er blevet afvist. Det er naturligt, hvis forsikringsselskabet bliver mistroisk, når det modtager en ny og helt anderledes formuleret skadesanmeldelse i forhold til den første. Du kan være sikker på, at den person, som forsikringen sender ud for at undersøge ovennævnte vandskade efter skybrud også nøje gennemgår, om skaden er en følge af nedbør, som er trængt igennem utætheder og dermed ikke en umiddelbar dækningsberettiget skade. Det gælder derfor om i en ny skadesanmeldelse, straks at få fjernet denne mistro. Det kan være svært at fortælle, at man har brugt et uheldigt ordvalg i første skadesanmeldelse i forhold til forsikringsbetingelserne, fordi man ikke lige havde læst dem igennem. At erkende egne fejl er svært, men ikke desto mindre, kan det være det som skal til for at få fjernet enhver mistanke om forsikringssvindel og omgåelse af reglerne i en ny anmeldelse.

Forsikringsselskaberne er meget opmærksomme på muligheden for forsikringssvindel. Alene i 2017 blev der opdaget forsikringssvindel for i alt 594 mio. kr. i 3.943 sager.

Praktisk behandling af din husskade efter anmeldelsen

Forsikringsselskabet vil i forbindelse med sagsbehandlingen typisk anmode om diverse dokumentation, billeder, kvitteringer, informationer fra håndværker og eventuel fra modpart eller vidner, samt kopi af anmeldelsen af hærværk og tyveri til politiet. Kan forsikringsselskabet herefter ikke umiddelbart finde en undtagelse i forsikringsbetingelserne, som grundlag for at de ikke skal udbetale erstatning, fortsætter den praktiske behandling af din sag. Det er først nu, at forsikringen kontakter dig med henblik på, at de sender en taksator eller anden fagperson ud, som besigtiger skaden og de forhold, som kan have ført til skaden. Det er derfor, man ofte undrer sig over, at der går lang tid, før de reagerer. Efter konsulentens/taksators besøg vurderer din forsikringssagsbehandler igen, om skaden er dækningsberettiget.
 
Vær opmærksom på, at den person som besigtiger skaden, kun kigger de steder, som du viser vedkommende. Er der eksempelvis sket en vandskade på et gulv, undersøger konsulenten ikke, om der eksempelvis er opstået skimmelsvamp eller andre skader under gulvet mm. Forsikringskonsulenten foretager ikke destruktive indgreb, det vil sige borer huller eller fjerner lidt af gulvbelægningen, for at undersøge nedenunder for skjulte skader mm. Vil du gerne have skaden gennemgået af en sagkyndig, så vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker dine omkostninger til undersøgelse af skadesomfanget, med mindre andet er særligt aftalt med forsikringsselskabet. Klik her og læs mere om fejl og mangler.
 
Efter besigtigelsen udarbejder konsulenten normalt en rapport til din skadessagsbehandler hos forsikringsselskabet. Bed altid om en kopi af hele rapporten (og ikke kun brudstykker), så du kan se, om den stemmer overens med de forhold, som blev besigtiget af konsulenten. Nogen skader takseres direkte på stedet, men i mange tilfælde, skal du indhente tilbud på reparation eller udskiftning.
 

Reparation, komplet udskiftning og forsikringens krav mod andre

En reparation af en skade stiller dig ikke bedre end før, men det kan en udskiftning af en bygningsdel gøre. Foretager forsikringsselskabet en reparation, erstattes den skadede del med en ny, uden at hele bygningsdelen udskiftes. eksempelvis at et par revnede tagsten udskiftes, men ikke hele taget.
Sker der en komplet udskifting vurderes det, hvor meget levetid den pågældende bygningsdel har tilbage i %, og det bliver så det beløb, som du får i erstatning i forhold til nyanskaffelsesprisen. Dette giver ofte anledning til skønsmæssige vurderinger, hvor fagkundskab og gode forhandlingsevner og argumenter er påkrævet. Se mere om afskrivningstabellerne nedenfor, hvor materialers gennemsnitslige levetid vurderes, og hvor afskrivningen kan sættes i forhold til forsikringsselskabets eventuelle mere konservative vurderinger af erstatningens størrelse.
 
Det fremgår i de fleste forsikringsbetingelser, at du ikke må begynde at udbedre skaden, før du har modtaget en skriftlig godkendelse hertil fra dit forsikringsselskab. En af grunden er, at forsikringsselskabet blandt andet undersøger muligheden for, at de slet ikke skal betale noget som helst. De undersøger muligheden for at rette hele kravet mod en anden.

Når husforsikringen rejser regres

Regres indebærer, at når du opdager en skade i din bolig, så er der en eller anden, som du kan gøre ansvarlig for skaden. Imidlertid har du tegnet en forsikring, som i henhold til vilkårene i forsikringsbetingelserne faktisk dækker udgifterne til denne skade. Nu kan du vælge, om du vil føre en sag mod den, som du mener er ansvarlig for skaden, eller om du bare vil have erstatningen udbetalt direkte fra forsikringen. Valget er dit, og den nemme løsning er bare at anmelde skaden og indgå en aftale om, at forsikringen udbetaler erstatning til dig. I det øjeblik, at forsikringen anerkender at dække skaden og aftalen er på plads, så indtræder forsikringen i det krav, som du nu ikke længere har mod den, som du mener er ansvarlig for skaden. Når forsikringen overtager de rettigheder til et muligt erstatningskrav, som du havde mod den ansvarlige for skaden, og gør et erstatningskrav gældende mod vedkommende, kaldes det for et regreskrav.

Det er som udgangspunkt et vilkår i dine forsikringsbetingelser, at hvis forsikringen anerkender skaden, så har den ret til at rejse et regreskrav mod den formodede ansvarlige. Du skal i den forbindelse ofte give dit forsikringsselskab lov til at besigtige skaden sammen med vedkommende de søger regres imod samt vedkommendes ansvarsforsikring, før skaden udbedres. Dit forsikringsselskab skal kunne bevise, at den formodede ansvarlige rent faktisk er ansvarlig for skaden. Vil den formodede ansvarlige ikke anerkende regreskravet, skal dit forsikringsselskab have vedkommende dømt som skyldig skadevolder ved domstolene.

Viser det sig, at dit forsikringsselskab får medhold og vinder sagen, skal de have erstatning fra skadevolder. Det er i den forbindelse oplagt, at du med dommen i hånden henvender dig til den dømte skadevolder og kræver, at vedkommende nu skal betale dig den selvrisiko, som dit forsikringsselskab trak ud af erstatningsudbetalingen.

 

Regreskrav

Det er irriterende, når der opstår en skade, og de fleste vil forståeligt nok have den hurtigst muligt ud af verden. Det er imidlertid vigtigt først at læse, hvad der står i forsikringsbetingelserne. Dermed ved du, hvorfor du er dækket af forsikringen, og hvad du skal medsende af dokumentation, indhentede tilbud mm. Har du forberedt dig grundigt før skadeanmeldelsen, er der større sandsynlighed for, at du får medhold i din sag.

Husforsikringens afgørelse af din sag

Når du får medhold

Har du fået medhold i din erstatningssag afsluttes den typisk i forbindelse med udbedringen af skaden eller ved erstatningsudbetalingen. Vær opmærksom på, om der er en person, virksomhed, myndighed mm., som har forårsaget skaden, og som du kan rejse et krav imod for den selvrisiko, som forsikringen fratrækker før udbetalingen. Gennemgå altid, at erstatningsudbetalingen er korrekt opgjort, og at der ikke mangler noget.

Når du ikke får medhold

I en del sager afviser forsikringen at dække skaden. I den sammenhæng er begrundelsen særlig vigtig. Det er set, at et forsikringsselskab eksempelvis henviser til, at du skal rejse dit krav mod den bygningssagkyndige, fordi denne burde have beskrevet skaden i en tilstandsrapport. Det er ikke i orden, at et forsikringsselskab henviser til, at du skal rejse kravet mod en anden, hvis dit forsikringsselskab i henhold til forsikringsbetingelserne i husforsikringen skal betale erstatning. Forsikringen skal som udgangspunkt behandle erstatningssagen og dække skaden, og så må forsikringen rejse et krav mod den, som de mener i virkeligheden er den ansvarlige skadevolder, som skal betale for skaden. Forsikringen indtræder ved anerkendelse af skaden i dit krav mod skadevolder, og så må de bevise skadevolders skyld i stedet for dig.

Er du utilfreds med dækningen eller den opgørelse af dit krav, som du har modtaget fra husforsikringen, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. For at være bedst muligt forberedt, kan du klikke her og læse mere om nævnssager.

Opgørelse af dit erstatningskrav inden du klager til Ankenævnet for Forsikring eller anlægger sag

Udgangspunktet for opgørelsen af dit krav bør altid være, hvad det koster at udbedre den pågældende fejl eller mangel (skade). I den sammenhæng medregnes alle rimelige omkostninger til materialer og arbejdsløn. Du kan som udgangspunkt ikke regne med at få erstattet billige materialer med eksklusive materialer, uden at du selv skal til lommerne og betale differencen. Eksempelvis hvis der er sket en kortslutning (lynet er slået ned) og 20 indbygningsspotlamper i loftet ikke virker mere. Husforsikringen anerkender at erstatte 20 nye spotlamper, fordi den dækker fastmonteret bygningstilbehør. Har du nu fundet 20 nye lækre spotlamper, som koster 699 kr. stykket, får du kun disse lækre spotlamper dækket, hvis de koster det samme som de kortsluttede lamper. Viser det sig, at de 20 kortsluttede lamper var en billig model til 30 kr. stykket, må du selv til lommerne og betale differencen fra 30 kr. og op til 699 kr., hvis du fortsat vil have den lækre model. Alle omkostningerne til elektrikerens arbejdsløn vil du fortsat få dækket, hvis husforsikringen ikke kan dokumentere, at det vil tage længere tid at installere den eksklusive spotlampe i forhold til en billigere model. Det kan sagtens ske, at det ikke er elektrikerens løn eller spotlampen, som er den største omkostning, men omkostningerne til at nedtage og genopbygge loftet, så opsætning af nye spotlamper lever op til isolerings- og sikkerhedskravene i dag.

Den 5 stjernede amerikanske general Douglas MacArthur sagde det simpelt: “Forberedelse er nøglen til succes og sejr!” En korrekt og rimelig opgørelse af dit erstatningskrav er grundstenen for hurtigt forlig og konfliktløsning. Samtidig øger det sandsynligheden for at få fuldt medhold i retten, som kan betyde, at modparten i dommen skal betale sagsomkostninger.

I mange husforsikringer mm. er der henvisninger til de levetidstabeller, som forsikringsselskabet anvender. Klik her og se forsikringsbranchens brancheorganisation: Forsikring & Pension’s vejledende levetidstabeller.

Levetidstabeller vedrørende bygningsmaterialet (bygningsdele, VVS-anlæg og el-anlæg) i et- og tofamiliehuse samt fritidshuse

Et hus, villa, sommerhus, ejendom med ejer- eller andelslejligheder mm. består alle af forskellige bygningsdele. Eksempelvis er taget en bygningsdel. Fastlæggelse af disse bygningsdeles levetider og værdiforringelser over tid, skal altid foretages ud fra en konkret vurdering af bygningsdelen. Herefter kan der ske en sammenligning med: Vejledning for levetidstabeller til bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse, som beskriver gennemsnitslevetider.

I vurderingen af skaden er det vigtigt, at både bygningsmaterialet og konstruktionen indgår, fordi de begge har indflydelse på bygningsdelens samlede levetid. Du kan sagtens have et eternittag, hvor eternitpladerne fremstår i god stand, men hvor taget er utæt i samlingerne i overliggerne, som kræver udskiftning. I den situation er det konstruktionen og metalmaterialet i overliggerne, som betyder, at taget kan have en kortere levetid, end hvis det var konstrueret på en anden måde.

Vær opmærksom på, at levetidstabellerne omhandler selve bygningsmaterialet og ikke konstruktionen. I vurderingen af levetiderne skal bygningsdelens beliggenhed, anvendelse og hvor godt den er vedligeholdt indgå. Til brug for denne vurdering samt fastsættelse af restlevetider i procent af den samlede levetid kan forsikringsbranchens brancheorganisations levetidstabeller anvendes.

Fra teori til praktisk anvendelse

For at gøre teorien lidt mere praktisk anvendelig, kan du eksempelvis på side 18 i levetidstabellen se, at en 15 år gammel bræddebeklædning, som er vedligeholdt, fortsat har 80 % levetid tilbage, men hvis det ikke er vedligeholdt kan levetiden efter omstændighederne nedskrives til kun 20 %. Der er stor forskel på, om du af husforsikringen kan få dækket 80 % eller kun 20 % af bræddebeklædningens nyanskaffelsespris i dag. Får den skadelidte kun dækket 20 % af materialets nyanskaffelsespris, kan det i sidste ende betyde, at der ikke er penge til at få skiftet bræddebeklædningen, hvis skadelidte selv skal betale 80 % af materialeprisen.

Ankenævnets afgørelse af din erstatningssag

Er du utilfreds over dit forsikringsselskabs afgørelse af din skadesanmeldelse, og vil du gerne prøve, om du kan få mere i erstatning, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring er et privat klagenævn, som blev oprettet i 1975 af forsikringsbranchens brancheorganisation Forsikring & Pension og af Forbrugerrådet TÆNK.

Via Ankenævnets hjemmeside kan du indsende din klage med al relevant dokumentation, og det kan være afgørende for din sag, at få alle relevante udtalelser fra din håndværker og andre fagpersoner med.

I en konkret sag havde forsikringen afvist erstatning for kortslutninger i elinstallationer, fordi deres fagperson, som besigtigede boligen mente, at der var tale om fugtskader, som ikke dækkes. Selskabet havde dog ikke nærmere redegjort for, hvordan fugtskaden opstod og udviklede sig. Klagerens egen elektriker beskrev, at der var konstateret kortslutning både ved udkobling og funktion. Fordi forsikringsselskabets dokumentation for fugtskadens opståen ikke var dokumenteret og sandsynliggjort, fik klageren medhold i Ankenævnet. Klik her.

Den praktiske sagsbehandling ved Ankenævnet for Forsikring

Det koster ca. 200 kr. at klage til Ankenævnet. Din klage sendes til selskabets orientering, som enten fastholder sin afgørelse eller imødekommer dit krav. Fastholdes afvisningen fra selskabet, overgår sagen til høringsfasen, hvor du og husforsikringen kan komme med kommentarer, bilag, beviser mm.

Herefter behandles sagen af en jurist, som udarbejder en sagsfremstilling og oplæg til nævnet. Afslutningsvis træffer nævnet afgørelse i sagen på baggrund af en juridisk bedømmelse af sagens omstændigheder.

Er du eller husforsikringen ikke tilfreds med sagens udfald, kan den indbringes for domstolene. Vær opmærksom på forældelsesfrister i den forbindelse. Vær også opmærksom på, at nogle gange afviser husforsikringen, at du kan benytte dig af din retshjælpsforsikring, hvis du har tabt sagen i Ankenævnet og nu ønsker at indbringe den for retten. Klik her og læs hvordan du klare denne udfordring, som er beskrevet i afsnittet: »Når forsikringen afviser retshjælpsdækning, fordi du tabte sagen i nævnet«.

Ankenævnet for Forsikring er et privat klagenævn, som blev oprettet i 1975 af forsikringsbranchens brancheorganisation Forsikring & Pension og af Forbrugerrådet TÆNK.

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2, 1.
1572  København V
Telefon: 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk

Nævnspraksis hos Ankenævnet for Forsikring

I dag skal du heldigvis ikke møde personligt i nævnet og mundtligt fremlægge din dag – det hele foregår skriftligt. Det betyder også, at dine gode argumenter til støtte for, at du skal have medhold skal skrives i et sprog, som nævnet forstår. Din modpart – forsikringsselskabet – gør dette dagligt, og din skriftlige argumentation skal kunne feje forsikringsselskabets argumenter af banen. I den forbindelse skal du IKKE beskrive, hvor uretfærdigt du føler dig behandlet og hvor elendig forsikringen er. Derimod kan det være en god idé at henvise til Ankenævnskendelser og domme, hvor klager fik medhold i sager med en tilsvarende problemstilling som din egen sag. Ankenævnets begrundelse i sine afgørelser er den argumentation, som de fleste advokater bruger, når de skal overbevise Ankenævnet eller domstolene om, at deres klienter har ret.

Forsikringstager, som havde tegnet en udvidet husforsikring, havde fået afvist dækning af råd- og svampeskade på spærender og en del af tagets nederste brædder. Selskabet henviste til, at den udvidede svampedækning ikke omfattede skader på og i forbindelse med uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Hertil skrev selskabet i sin afgørelse, at:” Med andre ord er spærender aldrig dækket af en forsikring, da træet er fritliggende og dermed udsat for vejr og vind.” 

Ankenævnet for Forsikring behandlede sagen, og udtalte i den forbindelse: “Efter  sin  gennemgang  af  sagen  finder  nævnet,  at  de  omhandlede  spærender  ikke  kan  karakteriseres  som  uafdækkede,  idet  de  er  afdækket  med  sternbrædder.  At  afdækningen  har  vist  sig  at  være  ikke  helt  hensigtsmæssig,  kan  efter  nævnets  opfattelse  ikke  medføre, at forholdet kan henføres til den undtagelsesbestemmelse, som selskabet har påberåbt  sig.  Den  anmeldte  skade  må  således  efter  nævnets  opfattelse  anses  for    dækningsberettigende.”

Herefter kunne husejeren kræve erstatning af husforsikringen.

Domstolsbehandling af forsikringens afgørelse

Afviser husforsikringen at yde den erstatning, som du mener er rimelig, skal sagen efter omstændighederne behandles ved domstolene. I din sag mod husforsikringen kan du så søge om retshjælpsdækning hos husforsikringen til din sag mod selv samme forsikringsselskab. Afviser husforsikringen at yde retshjælpsdækning, kan du få prøvet denne afgørelse ved Ankenævnet for Forsikring. Hvis den foreliggende tvist ikke kan afgøres uden en egentlig bevisførelse i Ankenævnet, bør tvisten i givet fald ske ved domstolene. Klik her og læs en Ankenævnsafgørelse, hvor dette blev udfaldet. 

Domstolsbehandling af sagen mod forsikringen efter den er tabt i nævnet

Taber du sagen mod husforsikringen hos Ankenævnet for Forsikring, oplyser ankenævnet dig om dine muligheder for at indbringe sagen for domstolene. Du må dog forvente, at når du tager kontakt til dit forsikringsselskab for at gøre brug af din retshjælpsforsikring, så vil forsikringen desværre ofte afvise, at du kan indbringe sagen for retten (vel at mærke en sag mod selv samme forsikringsselskab). I den sammenhæng afvises retshjælpsdækning med henvisning til, at du allerede har tabt sagen i ankenævnet. Forsikringsselskabet ved, at hvis du har tabt sagen i ankenævnet, så bør ankenævnet komme til den konklusion, at du ikke skal have retshjælpsdækning, så du kan få den tabte sag prøvet i retten. Hvorfor skulle ankenævnet give forsikringsselskabet medhold i nævnssagen, og efterfølgende give dig medhold i, at du skal have retshjælpsdækning til at indbringe nævnssagen for domstolene, når nævnet på forhånd har afgjort, at du ikke skal have medhold i nævnssagen? Dine argumenter overfor ankenævnet skal være gode, hvis du skal have ankenævnet til at give dig medhold i, at dit forsikringsselskab med urette har afvist, at du kan få retshjælpsdækning til at få prøvet den nævnssag i retten, som du tidligere har tabt i nævnet. Dine argumenter må bero på en konkret vurdering af sagen, og hvorfor du har retlig interesse i at få prøvet sagen ved domstolene. Herudover må du undersøge om du i retten skal føre en bevisførelse, som ikke kan føres i nævnet, og som kan sandsynliggøre, at du har retlig interesse i at få den tabte nævnssag prøvet ved retten. Måske kan du finde gode argumenter i nævnets udtalelser i de ankenævnsafgørelser, hvor klageren fik medhold i, at forsikringen ikke kunne afvise retshjælpsdækning med henvisning til, at klageren ikke har retlig interesse i at få prøvet en tidligere tabt nævnssag i retten mod forsikringsselskabet, når den har være prøvet og er tabt af klageren hos Ankenævnet for Forsikring.

Rettens praktiske behandling af din erstatningssag mod husforsikringen

Du anlægger en retssag mod husforsikringen ved, at du logger ind på hjemmesiden: minretssag.dk ved brug af NemID. Herinde vælger du anlæg en “ny sag”, og i “vælg sagstype” vælger du almindelig civil retssag. I mulige sagsemner kan du vælge “Forsikring” som sagsemne, fordi dit krav vedrører husforsikringens manglende dækning. Da du nåede frem til, at du skulle vælge sagstype, kan du på minretssag.dk i venstre side se en  kolonne til afkrydsning af de enkelte skridt, som du skal tage for at anlægge sagen. Kolonnen hedder: Anlæg sag. Her skal du bare følge de enkelte trin, så det hele til sidst er vinget af.

Du skal overfor retten angive, hvilket beløb, som du kræver, at husforsikringen skal erstatte dig. Er beløbet under 50.000 kr., kan du anlægge sagen som det, der hedder en »småsag« hos retten. Klik her og læs mere herom.

For at kunne anlægge en retssag, skal der betales retsafgift, som beregnes procentuelt ud fra dit samlede kravs størrelse. For småsager mellem 0 kr. og 50.000 kr er retsafgiften 500 kr. Klik og se mere om retsafgifter her.

Stævningen

Sammen med stævningen indsender du alle relevante dokumenter i sagen. I småsager under 50.000 kr. yder retten vejledning herom, men i større sager, skal du selv vide, hvad der er relevant at medsende.

Det forberedende møde i forbindelse med retssagen

Når forsikringsselskabet (sagsøgte) har sendt sit svarskrift til retten, indkalder retten dig og forsikringsselskabet til et forberedende møde, jf. retsplejelovens § 353, medmindre retten finder, at et sådant møde er overflødigt. Mødet afholdes med det formål at få afklaret, hvilke beviser, håndværkerudtalelser, vidner, syn- og skøn mm., som der skal føres i sagen. Klik her og læs mere om det forberedende møde.

Syn og skøn

Ønsker du eller modparten syn- og skøn i sagen, kan dette ske ved at kontakte Voldgiftsnævnet og herigennem få udbeget en uvildig skønsmand. Før skønsmanden besigtiger boligen, skal du og husforsikringen have udarbejdet et skønstema. Det er en skriftlig blanket, hvori I skriver de spørgsmål, som I ønsker at skønsmanden skal svare på. Klik her og se blanketten. Du må ikke stille skønsmanden spørgsmål, som retten skal tage stilling til. Skønsmanden aftaler en tid, hvor han besigtiger boligen og grunden sammen med dig og modparten. Når skønsmanden har set det han/hun ville er besigtigelsen slut. Noget tid efter fremsender skønsmanden en skønsrapport, der nu kan bruges som et bevis i sagen. Senere under retssagen i forbindelse med hovedforhandlingen i retslokalet, kan I indkalde og udspørge skønsmanden i forhold til uddybende kommentarer om det, som fremgår af skønsrapporten. Dette kaldes at afhjemle skønsmanden. 

Processkrifter

Processkrifter er den løbende korrespondance, som du efterfølgende har med modparten. Dit svar på modpartens svarskrift kaldes en replik, og modparten svarer tilbage med en duplik, hvorefter du kan svare tilbage i processkrift 1, 2 osv., indtil forberedelsen af retssagen afsluttes.

Efter din korrespondance med husforsikringen i diverse processkrifter, udarbejder du og modparten til sidst hver især et endeligt påstandsdokument. I dette endelige påstandsdokument kan der være nye beviser (herunder skønsrapporten), som der henvises til, og som ikke var med, da du udarbejdede stævningen. I sager over 50.000 kr. skal du betale berammelsesafgift. Klik her og læs mere om berammelsesafgiften.

Den mundtlige hovedforhandlingen i retssalen

Hovedforhandlingen er det retsmøde, hvor du og modparten overfor dommeren fremlægger alle sagens beviser, afhører syns- og skønsmanden samt de vidner, som du og husforsikringen måske har indkaldt. Efter forelæggelsen af alle beviserne for dommeren, får du og modparten på skift ordet overfor dommeren. I den forbindelse kan I sige lige hvad I vil om, hvorfor du selvfølgelig skal vinde sagen. Husforsikringen procederer naturligvis på, hvorfor den skal frifindes. I forbindelse med proceduren er der mere vægt i, at du kan henvise til lignende sager, hvor klageren også fik medhold, end at du alene følelsesmæssigt oprevet overfor dommeren forklarer, hvor strengt og uretfærdigt du føler det er, når forsikringen ikke vil dække det, som du havde forventet.

Dom og ankemuligheder

Efter hovedforhandlingen optages sagen til dom. Dommeren oplyser som udgangspunkt, hvornår der afsiges dom i sagen. I dommen afgøres også, om den ene part skal betale sagsomkostninger til den anden part, og med hvor meget. Du kan derfor godt vinde en sag og have haft advokatomkostninger for 50.000 kr., men kun få tildelt 20.000 kr. i sagsomkostninger i dommen. Herefter skal du selv betale differencen, hvis den ikke er dækket af retshjælpsdækningen eller fri proces.

 Efter domsafsigelsen kan du og modparten vurdere om I er enige i rettens resultat. Du og modparten kan anke en dom fra byretten til landsretten indenfor 4 uger. Klik her og se mere om ankefrister.

Mange krav bliver ikke anmeldt eller anmeldt for sent til forsikringsselskabet, fordi man har meget travlt lige nu og vil gøre det senere. Hvis du skal anmelde et krav eller gøre noget, når du ikke har lyst til det, bliver det aldrig gjort. Tidspunktet bliver aldrig det rigtige, så tag beslutningen; enten anmelder jeg kravet nu, eller også vil jeg ikke søge erstatning. At vente til kravet bliver forældet, før det anmeldes til forsikringen er endnu værre. Det handler derfor om at træffe en hurtig beslutning.

Pas på at erstatningskravet ikke bliver forældet

Opdager du en skade, så læs forsikringsbetingelserne igennem og anmeld skaden så snart du kan til forsikringsselskabet. Husforsikringen dækker pludselige skader og følgeskader i den forbindelse. Anmelder du først en skade, om eksempelvis en gren, som i et stormvejr for 3 år siden er faldet ned på taget, og har knækket nogle tagsten eller tagplader, så kan forsikringsselskabet afvise kravet som anmeldt for sent. Behandler de alligevel sagen, må du forvente, at du måske nok kan få dækket reparation af de knækkede tagsten eller tagplader, med de følgeskader af råd og svamp, som det indtrængende vand i mellemtiden har forårsaget på spær, lægter og anden underliggende tagkonstruktion, vil sikkert blive afvist som dækningsberettiget af forsikringsselskabet. Argumentet er, at havde du anmeldt skaden tidligere, så var følgeskaderne ikke opstået. Ved at vente med at anmelde en skade, risikerer du, at skaden udvikler sig med følgeskader på andre bygningsdele, og i den sammenhæng kan du gøres ansvarlig for ikke at have anmeldt skaden i tide, også kaldet »egen skyld« som juridisk begreb.

Krav i anledning af forsikringsaftalen forældes som udgangspunkt efter reglerne i forældelsesloven. Herudover findes der nogle specialregler i forsikringsaftalelovens § 29, som stiller skadelidte bedre. Eksempelvis kan krav mod et forsikringsselskab afbrydes foreløbigt allerede på det tidspunkt, hvor skaden, der ligger til grund for kravet, anmeldes til selskabet. Der er tale om en udvidelse af adgangen til at afbryde forældelsen foreløbigt i forhold til forældelseslovens almindelige regler om foreløbig afbrydelse. Ved forbrugerforsikring kan forsikringsaftalelovens § 29 ikke ved forudgående aftale mellem forsikringsselskabet og forbrugeren fraviges til skade for forsikringstageren eller sikrede.

10-årig forældelse af krav mod sælgeren af boligen

Er det en ældre skade, som ikke er omfattet af husforsikringen, kan den være omfattet af boligsælgerens 10-årige ansvar for mangler. Klik her og læs mere om den 10-årige forældelsesfrist i afsnittet: »Husk at indsende dit erstatningskrav rettidigt«.

Den-bedste-boligretsadvokat

Kunne du tænke dig hjælp med din sag mod husforsikringen?

Martin W. Løvendahl har mange års erfaring med erstatningssager mod forsikringsselskaber hos domstolene og ved Ankenævnet for Forsikring.
Klik på fotoet og beskriv din hussag på vores kontaktside.