Sådan klager du og får erstatning fra håndværkeren for håndværkersjusk

Alt det praktiske jura til dig som boligejere mm., som du skal vide om erstatning mod håndværkeren. Uanset om du er køber, sælger eller forsikringen, håndværkeren eller den nysgerrige, er det godt at kende reglerne. På Hussagers side om håndværkeren bliver du sat ind i det praktiske om klagesager og erstatningssager.  Herefter ved du, hvordan din erstatningssag om håndværkerens fejl og mangler kan føres ved nævn og ret mm. Du skulle gerne “gratis” selv kunne føre din sag uden en dyr advokat.

Fotodokumentation skade fejl og mangel håndværkersjusk erstatning klage erstatningskrav håndværkeren tømrer murer entreprenør domstol retssag håndværkets ankenævn dansk byggeri hussager advokat håndværker

Foto dokumentation af håndværkersjusk til klagen

Afvisning Afslag indsigelse annullering udelukkelse af dokumentation for skade fejl og mangel håndværkersjusk erstatning klage erstatningskrav håndværkeren tømrer murer entreprenør domstol retssag håndværkets Ankenævn hussager håndværker

Håndværkeren afviser håndværkersjusk og klagen

Sagen behandles i retten domstol nævnet byretten Ankenævnet erstatning for skade fejl og mangler mod håndværkeren for håndværkersjusk ansvarsforsikring husforsikring retslokale advokat

Sagen mod håndværkeren føres i nævnet eller i retten

Erstatning for håndværkersjusk mod håndværkeren retssag domstolene penge skifter hænder erstatningskrav krav tømrer murer elektriker vvs-installatør kompentation reklamation pengekrav advokat hussager

Vindes sagen mod håndværkeren får du erstatning

Fremgangsmåden ved klager og erstatning

Der er ikke noget mere ærgerligt, end at have betalt en håndværker for et stykke arbejde, som er håndværkersjusk. Men håndværkere levere af og til et arbejde, som slet ikke lever op til forventningerne. Nogle gange bliver arbejdet ikke udført, og andre gange er det fyldt med fejl og mangler. Klik eventuelt her for at læse mere om fejl og mangler.

Opdager du, at håndværkeren har lavet noget, som du ikke er tilfreds med, skal du hurtigst muligt reklamere. Det gælder også, hvis du har købt en bolig, hvor sælgeren skulle udbedre fejl og mangler inden din overtagelsen. Her er sælgeren ansvarlig for at have hyret en sjusket håndværker. Har du overtaget en bolig med ejerskifteforsikring, skal du henvende dig til denne. Er det en ejerlejlighed uden ejerskifteforsikring, skal du henvende dig til sælger. Sælger har måske en sælgeransvarsforsikring. Klik her og læs mere herom.

Sådan dokumentere du mundtlige aftaler med håndværkeren ved reklamation

Selvom du har en behagelig samtale med håndværkeren eller sælger, så skriv lige til vedkommende. Du kan skrive en mail eller et brev med postkvittering. Klik her og se hvordan du rent praktisk klikke af i: »Anmodning om kvittering for modtagelse«. Dermed har du dokumenteret at den mundtlige samtale fandt sted. Det er naturligvis altid op til Håndværkets Ankenævn og dommerne i retten om de vil acceptere din dokumentation.

Samtalen kan du afslutte med, at du for en god ordens skyld lige sender en mail med det, som I har aftalt.
Det kan vise sig senere at være en god idé at have noget på skrift, hvis aftalen løber ud i sandet eller du ikke hører mere.

Selvom du reklamere til håndværkeren, vil håndværkeren have sine penge

Skylder du stadigvæk penge til håndværkeren for det arbejde, som du ikke er tilfreds med, skal dit krav opgøres. Har du fået renoveret et badeværelse, kan du være utilfreds med en installation, som koster 10.000 kr. at udbedre. Udbedringsomkostningerne kan du få en anden håndværker til at give et tilbud på. Måske kan du også få den anden håndværker til at beskrive, hvorfor den førstes håndværkers arbejde er håndværkersjusk.

Skal du betale 95.000 kr. for renoveringen af hele badeværelset, kan du reelt set kun tilbageholde de 10.000 kr. Det andet arbejde til en værdi af 85.000 kr. (95.000 kr – 10.000 kr.), er du sådan set tilfreds med.

Samtidig med at du betaler de 85.000 kr., skal du bestride og reklamere over kravet for de sidste 10.000 kr. Som udgangspunkt har håndværkeren ret til at afhjælpe fejl og mangler ved sit arbejde. Engang imellem kan tillidsforholdet være væk, men det er altid en konkret vurdering. Fordi du bestrider kravet på 10.000 kr. og har reklameret, kan håndværkeren som udgangspunkt ikke gøre mere uden en dom.

Når renoveringen bliver dyrere end forventet og aftalt med håndværkeren

Mange forbrugere går med ønsket om at få fornyet boligen. Ønsket om renovering eller tilbygning kommer ofte efter overtagelsen af en bolig. Ofte godkender banken ud fra budgetter og friværdi en boligkredit til et bestemt tilbygnings eller renoveringsprojekt. Som forbrugere indhenters nogle tilbud, som passer til bankens budget.

Undervejs bliver den lille renovering eller tilbygning udvidet til alle mulige ekstraopgaver, der måske aftales mundtligt og pr. sms. For mange kommer regningen som et chok. Et tilbud fra håndværkeren på et nyt køkken til 98.000 kr koster over 200.000 kr. Det sker typisk, når standardelementerne bliver opgraderet til luksusudgaven. Hertil kommer der måske uforudsete udgifter til nyt HFI-relæ (el-tavle) til mange nye kontakter og el-installationer. 

Det er ikke kun luksusinventar som koster, det gør de mange ekstra timer også, som håndværkeren skal bruge ekstra på renoveringen eller tilbygningen. Pludselig må du stoppe fornyelsen, fordi banken smækker kassen i.

Hvem skal bevise at renoveringen eller tilbygningens ekstraomkostninger er rimelige?

Efter at renoveringen eller tilbygningen brat er stoppet, fordi den er gået langt over budgettet, kræver håndværkeren sine penge. Håndværkeren har måske allerede modtaget det, som stod på boligkreditten hos banken. Forbrugeren står tilbage med et halvt køkken eller tilbygning og ingen anelse om, hvad det koster at gøre færdigt. Når håndværkeren sender en stor faktura, som forbrugeren ikke kan betale, bestrider forbrugeren af og til kravet.

Vil du som forbruger gøre gældende, at eksempelvis timeforbruget og materialeprisen mm. er urimelig, skal det bevises. Et sådan bevis vil ofte afhænge af udfaldet af  syn og skøn – Klik her os se mere om syn og skøn.

Aftaler som håndværkeren indgår på forbrugerens adresse

Udfører en erhvervsdrivende en tjenesteydelse for forbrugeren uden dennes forudgående anmodning, kan forbrugeren ikke blive forpligtet til at betale vederlag herfor, jf. forbrugeraftalelovens § 6.

Inden der indgås en aftale om en vare eller tjenesteydelse, skal den erhvervsdrivende, hvis aftalen indgås uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, på en klar og forståelig måde give forbrugeren oplysning om den samlede pris for varen eller måde, hvorpå prisen skal udregnes. Ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted skal de nævnte oplysninger gives på papir eller, hvis du samtykker hertil, på et andet varigt medium, jf. forbrugeraftalelovens § 8 og § 10, stk. 1.

Står håndværkeren ude hos forbrugeren, er dette udenfor håndværkerens normale forretningssted. Indgår håndværkeren så en aftale med forbrugeren, skal den samlede pris oplyses. Samtidig er det et krav, at oplysningerne gives på et varigt medie, eksempelvis SMS, mail, papir og andet varigt medium. 

Hvad sker der, hvis håndværkeren ikke oplyser forbrugeren om prisen?

I forbindelse med opsætning af et køkken, kan forbrugeren spørge til alternativer til den aftalte laminat bordplade. Håndværkeren kunne så foreslå massivt træ eller stenbordplader og måske vise nogle eksempler på telefonen. Vælger forbrugeren egetræsbordplade, skal håndværkeren oplyse forbrugeren om prisen. Hvis håndværkeren ikke gør det, men parterne bare aftaler, at egetrægsbordpladen sættes på i stedet for laminat, hvad kan forbrugeren så gøre, når denne præsenteres for en regning, som er meget dyrere end bordpladerne i laminat? Skal forbrugeren betale differencen eller kan du som forbruger henvise til den manglende prisoplys ing.

I forbrugeraftalelovens § 9, stk. 3, skal særligt fremhæves, at har den erhvervsdrivende ikke givet forbrugeren oplysning om eventuelle yderligere omkostninger eller andre udgifter, jf. forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 5 og 6 er forbrugeren ikke forpligtet til at betale disse omkostninger eller udgifter.

Håndværkeren »glemte« at oplyse forbrugeren om prisen, og forbrugeren skulle herefter ikke betale regningen

https://fkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/3d1b5bce-f4ed-45c0-8270-54c5022e5ec0?highlight=16%2F12099I klagesagen: 16/12099 havde en forbruger opsagt sit alarmabonnement og bad den erhvervsdrivende afhente det. den erhvervsdrivende oplyste ikke forbrugeren forinden, at de tog 1.050 kr. for denne service. Prisen fremgik heller ikke af abonnementsbetingelserne. Forbrugeren ville ikke betale regningen og klagede til Forbrugerklagenævnet. Forbrugeren fik medhold, og skulle herefter ikke betale regningen. Klik her og læs afgørelsen.

Før og efter billede køkken skade fejl og mangler erstatning mod håndværkeren tømren husforsikringen ejerksifteforsikringen elektrikeren udbedring renovering og tilbygning af designerkøkken
Før og efter billede køkken skade fejl og mangler erstatning mod håndværkeren tømren husforsikringen ejerksifteforsikringen elektrikeren udbedring renovering og tilbygning af designerkøkken. Klage og erstatning

Håndværkerens oplysningspligt

Det kan ofte forøge boligens værdi og salgbarhed samt ejerens livskvalitet, at få renoveret køkkenet. Undervejs kan det oprindelige håndværkertilbud blive ændret, fordi forbrugeren ønsker andre løsninger. Det er i den forbindelse vigtigt, at håndværkeren oplyser forbrugeren om, hvad forbedringen koster. Få en specificeret slutafregning, så du kan holde den op mod det oprindelige tilbud. Det kan vise sig, at du skal betale for 50 timers ekstraarbejde, som håndværkeren ikke har oplyst om. 

Hvis den erhvervsdrivende tilsidesætter sin oplysningspligt vedrørende fortrydelsesretten, sker der civilretligt en udskydelse af fortrydelsesfristens begyndelsestidspunkt, jf. forbrugeraftalelovens § 19, stk. 3 og 4.

Reglerne i forbrugeraftaleloven gælder ikke ved aftaler, hvor håndværkeren opfører en bygning herunder nybygning, ombygning og tilbygning, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3. Bygningsvedligeholdelse, reparation eller renovering, der ikke udgør en omfattende tilbygning falder som udgangspunkt ind under forbrugeraftaleloven.

Håndværkets Ankenævn kræver, at forbrugeren først har taget kontakt til modparten for at finde en mindelig løsning. Herefter kan nævnssagen anlægges.

Forlig og konfliktløsning er ofte den bedste og billigste løsning på sagen

Det allerbedste du kan gøre er at fare frem med lempe. Ved at opnå en dialog med håndværkeren om regningens størrelse,  erstatning eller afhjælpning af problemet, kan sagsomkostninger holdes nede. Nogle forbrugere skriver en mail om de fejl og mangler, som er konstateret. Andre forbrugere ringer med henblik på at få en aftale på plads om, hvornår håndværkeren kan komme og udbedre forholdene.

Tonen i den sammenhæng er ofte anklagende eller aggressiv. Nogle gange skal man blot beskrive de aftalte forventninger om pris og kvalitet. Hjælper det ikke, kan du appelere til håndværkerens faglige stolthed. Det er i den forbindelse vigtigt, at håndværkeren kommer til »orde«, så denne kan italesætte sin version af forløbet. 

Drejer det sig om et større beløb, kan det måske løses ved en konfliktmægler i stedet for en retssag.  Advokatsamfunet arbejder på at få konfliktløsning integreret endnu mere. Det handler blot om at kontakte en konfliktmægler, som skubber gang i dialogen og løsningen. Klik her og se mere om »Forlig og konfliktløsning« 

Håndværkeren siger, at en »anden« er ansvarlig

Det er vigtigt, at du rejser kravet mod den rigtige. Du kan for eksempel have bestilt en gartner til at fjerne et træ. Gartneren hyrer en gravemand med en gravemaskine til at grave roden op. Lad os sige, at gravemaskinen ødelægger kloakrør eller kabler i jorden. Gartneren siger, at du skal kræve erstatning hos manden med gravemaskinen, men hvem hyrede manden med gravemaskinen? Det var gartneren, der havde antaget skadevolder som hjælp til opgaven. Hvis du kun har bestilt gartneren og ingen andre til at løse opgaven, så er det gartneren erstatningsansvarlig overfor dig. Gartneren må så selv kræve beløbet hos sin underentreprenør.

Find rette modpart. Erstatning for håndværkersjusk mod håndværkeren retssag domstolene ankenævnet. Byggerådgiver. Hovedentreprenør. Ansvarsforsikring. Kompensation til boligejer. Reklamation hussager

Mange erstatningssager som går i nævnet vedrører uenighed om opgørelse af erstatningskravets beløb.

Opgørelse af erstatningskravet mod håndværkeren

Udgangspunktet for opgørelse af dit erstatningskrav ved skader på ting er, at du økonomisk skal stilles som før skaden indtraf. Du må ikke “tjene på skaden”. Hvis du er utilfreds med det arbejde håndværkeren har ydet, bør du dokumentere fejl og mangler. Du kan måske indhente et tilbud på udbedring af fejl og mangler en arbejdet fra håndværkeren. Tilbuddet kan så tjene som grundlag for dit erstatningskrav, og bliver et bilag i din sag.

Hussager gennemgår nærere, hvad du skal være opmærksom på, når du opgør dit krav. Klik her og læs mere.

Anmeldelse af den skaden håndværkeren har forårsaget til forsikringen

Har håndværkeren skiftet en termostat (radiatorventil), som herefter bliver utæt, er det en pludselig skade. Pludselige skader behøver ikke være et lyn, som slår ned i boligen. En pludselig skade kan sagtens opstå noget tid efter et håndværkerbesøg, og skyldes det arbejde håndværkeren har udført. Der menes blot, at skade opstår hurtigere – pludseligt – i forhold til andre skader, som eksempelvis opstår ved slid og ælde.

Du kan vælge at anmelde skaden til din husforsikring / ejerlejlighedsforsikring eller håndværkerens ansvarsforsikring. Har du selv tegnet en hus- / villaforsikring / ejerlejlighedsforsikring mm. skal du vælge din egen forsikring først. De kan herefter rejse kravet mod håndværkerens forsikring, hvis de mener, at denne skal betale.

Husforsikringen kan dække pludselige skader forårsaget af håndværkeren

Din forsikring dækker ifølge vilkårene, som står i den aftale (forsikringspolice), som I har indgået. Forsikringsselskabet sender deres taksator ud, som ser på forholdet. Enten får du besked om skaden er dækket fra taksator eller din skadesagsbehandler. Er forholdet omfattet af vilkårene i forsikringspolicen, kan du efter aftale med taksator eller forsikringssagsbehandleren igangsætte udbedringerne. Er der tale om en »NY OG AKUT« opstået skade bør du derfor kontakte din husforsikring. Klik her og læs mere om husforsikringen.

Du skal så vidt muligt begrænse eller afværge skaden i at udvikle sig

Vær opmærksom på, at hvis det er muligt for dig, så har du en pligt til at begrænse skaden. Du skal særligt begrænse skaden i udvikler sig, og at yderligere skader opstår. Samtidig med din tabsbegrænsningspligt må du heller ikke udbedre skaden, før forsikringsselskabets taksator har set på den. I nævnssager og retssager, må du heller ikke have ændret på skaden, som er beviset, før skønsmanden har set på den.

Er det en akut situation, er det i sagens natur nødvendigt at stoppe skaden i at udvikle sig. Er det muligt, så tag hurtigst muligt nogle billeder og ring straks til forsikringsselskabet. Med et par fotos kan du måske bevise, at en
»her og nu« nødretsudbedring var nødvendig overfor forsikringsselskabet. Det godt argument er, at du har sparet selskabet for penge (ekstra udbedringserstatninger) ved at handle hurtigt. De fleste selskaber er gode til at rådgive dig om, hvad du skal gøre for at begrænse skadens udvikling. Før du ringer til håndværkeren for forsikringsselskabets regning, skal de som udgangspunkt have godkendt udgiften.

Ejerskifteforsikringen versus husforsikringen - hvem dækker skaden?

Det kan i nogle situationer være svært at vurdere, om en skade er omfattet af husforsikringen. Husforsikringen dækker skader opstået efter overtagelsen af boligen. Ejerskifteforsikringen dækker de fleste ukendte og skjulte skader som opstod før boligovertagelsen. I forbindelse med din skadesanmeldelse skal du være forberedt på, at forsikringen vil have, at du beviser, at de skal dække forholdet.

Det er derfor en god ide at orientere dig i ejerskifteforsikringspolicen og have taget fotos af skaden på mobiltelefonen mm. Disse kan du kan indsende sammen med din skadesanmeldelse. De fleste forsikringer bruger et skema, som du skal udfylde på computeren. Forsikringen sender herefter en taksator, som ser på skaden, og i fællesskab finder I en løsning på sagen. Får du lovning på noget under besøget, så få det på skrift.

Klik her og læs mere om ejerskifteforsikringen.  Klik her og læs mere om Husforsikringen.

Sælgeransvarsforsikringen kan dække skjulte fejl og mangler

Nogle forhold er ikke dækket af ejerskifteforsikringen, men kan være omfattet af sælgeransvarsforsikringen. Sælgeransvarsforsikringen dækker sælger i 5-10 år, hvis sælger kan stilles til ansvar for skjulte fejl og mangler. Sælgeransvarsforsikringen fungerer typisk på den måde, at køber rejser et erstatningskrav mod sælger. Sælger får dækket sine omkostninger og tab i retten, hvis køber får medhold og skal have erstatning. Under en retssag, kan det afklares om måske håndværkeren skal bære det endelige ansvar. Dermed får køber erstatning fra sælger. sælger får dækket udgiften af sin sælgeransvarsforsikring, som retter krav (regres) mod håndværkeren. Er håndværkeren dømt ansvarlig, dækker håndværkerens ansvarsforsikring sælgeransvarsforsikringens udgifter. Der kan I nogle sager være mange parter og forsikringer ind over.

Klik her læs for at læse mere om sælgeransvarsforsikringen.

Husk at begrænse skaderne

Akutte og nye skader dækkes som udgangspunkt af husforsikringen. Konkluderes det, at skaden skyldes en defekt før købers overtagelse af boligen, kan det være ejerskifteforsikringen, som skal dække.

Der findes flere nævn, som behandler forskellige typer hussager. Klik her og se siden om disse Nævnssager.

Kort om nævn til erstatning mod håndværkeren

I forhold til klager over håndværkere findes der som udgangspunkt tre klagenævn. Håndværkernes Ankenævn og Byggeriets Ankenævn, som gennemgås nedenfor. Der er også Ankenævnet for Tekniske Installationer, som primært håndterer klager over elektrikere og VVS-installatørernes arbejde. Klik her og læs mere herom.

Når du anlægger en ankenævnssag, skal du som udgangspunkt kunne dokumentere, at håndværkeren ikke er interesseret i en dialog. Eksempelvis at håndværkeren ikke har svaret tilbage i over 3 uger på dine henvendelser om udbedring skader, fejl og manger.

Samtidig med, at du indsender klagen, indbetaler du et gebyr på 300 kr. til Ankenævnet. Gebyret får du som hovedregel tilbage, hvis du får medhold i sagen. Er du i tvivl om, hvilket nævn du skal vælge, kan du ringe direkte til nævnet og kortfattet beskrive din sag. Klik her, hvis du vil vide mere om de forskellige nævn.

Håndværkets Ankenævn

Nogle gange kan sager ikke løses i mindelighed, men du er nødt til at rejse et erstatningskrav. Håndværkets Ankenævn behandler forbrugersager vedrørende nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende vvs-, el-, bygnings-, smede-, maler-, tapetserings-, snedker-, tømrer-, tække-, murer-, kloak-, belægnings-, anlægsgartnerarbejde for en entreprisesum på mellem 3.000 kr. og 1 mio. kr. inklusive moms. Det samme gælder for auto- og møbelpolstringsarbejde på mellem 800 kr. og 100.000 kr. inklusive moms.

Sagens behandling hos Håndværkets Ankenævn

Efter Håndværkets Ankenævn har modtaget din klage og klagegebyret, sender de sagen til den indklagede håndværker. Håndværkeren får så lejlighed til at beskrive sin side af sagen overfor nævnet. Ankenævnet skærer sagen til og vurderer, hvilke forhold I strides om ud fra jeres udtalelser. Herefter kan nævnet beslutte, om der skal foretages en skønsforretning.

Se nedenfor om, hvad det vil sige, når nævnet udmelder syn og skøn. Du kan også se, hvad forskellen er mellem nævnets syn og skøn og den skønsforretning, som finder sted ved domstolene.

Håndværkeren får sit arbejde vurderet af en uvildig skønsmand

Skønsmandens skønsrapporten sendes til håndværkeren og forbrugeren. Indenfor en frist har begge parter mulighed for at komme med bemærkninger. Hvis du ikke er enig i skønserklæringen, kan du måske henlede nævnets opmærksomhed på afgørelser, som gavner din sag. Der er måske andre, som har stået i din situation, men som fik medhold i skønsrapporten. Det er relevant at fremhæve disse afgørelser til støtte for din sag uanset din skønsrapports indhold.

Det klæder aldrig sagen, når en af parterne anklager skønsmanden for alt muligt negativt. Ankenævnet sender ofte disse bemærkningerne til skønsmandens udtalelse, hvorefter skønsmanden måske mere uddybende beskriver, hvorfor modparten har ret.

Efter dialogen om skønsrapporten træffer nævnet på et nævnsmøde en afgørelse i sagen. Der træffes også en afgørelse om omkostningernes fordeling i sagen. Efter nævnsmødet udarbejdes og fremsendes kendelsen.

Byggeriets Ankenævn realitetsbehandlede 312 sager i 2018 med syn og skøn.

Klager over håndværkeren til Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn er et forbrugerklagenævn. Det betyder at håndværkeren ikke kan klage til nævnet, hvis eksempelvis forbrugeren ikke har betalt for udført arbejde. Tilgengæld kan private forbrugere klage over håndværkeren. Du skal have fået udført arbejde i egen bolig, hus, villa lejlighed mm. Herudover kan private lejere også klage, hvis du som lejer har bestilt arbejdet og betalt for det.

Til Byggeriets Ankenævn kan du som forbruger klage over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv-, anlægsgartner- og jordarbejde og over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer.

Ankenævnet behandler ikke sager over nybyggede huse/lejligheder, der har en samlet entreprisesum på over 1 mio. kr. inklusive moms.

Byggeriets Ankenævn gav ud af 312 behandlede sager forbrugeren helt eller delvis medhold i 233 sager. I 33 sager blev der indgået forlig med håndværkeren mm. I 46 sager fik forbrugeren ikke medhold. Konklusionen er derfor, at det kunne betale sig for mange forbrugere at klage til Byggeriets Ankenævn.

Sagsbehandlingen hos Byggeriets Ankenævn foregår i det store hele som den sagsbehandling hos Håndværkernes Ankenævn

 • Ankenævnets sekretariatet modtager din klagesag.
 • Din klagesag oprettes og for et journalnummer.
 • Håndværkeren, som du klager over, får en en kopi af din klage sammen med et svarskema. Håndværkeren opfordres til at udfylde skemaet og svare tilbage indenfor en frist.
 • Efter fristen er udløbet eller svarskemaet er modtages i sekretariatet, vurderes sagen på ny. Er håndværkeren rette virksomhed at rejse sagen imod udpeges en skønsmand, der indkalder dig og modparten til afholdelse af syn og skøn.
 • Efter skønsforretningen udarbejder skønsmanden en skønsrapport, som sendes til dig og håndværkeren. I har nu mulighed for at kommentere skønsmandens konklusioner indenfor en frist.
 • Herefter sender dig og håndværkeren eventuelle supplerende oplysninger til ankenævnets sekretariat.
 • Du eller håndværkeren kan også vælge at tilbyde et forlig på baggrund af skønsrapportens udfald.
  på et tidspunkt vurderer ankenævnets sekretariatet, at sagen er tilstrækkeligt oplyst.
 • Herefter bliver sagen forelagt nævnet, som afsiger en kendelse.
 • Er en af parterne utilfreds med kendelsen, kan den indbringes for domstolene.

Klik her for at læse Byggeriets Ankenævns vejledning til forbrugere, der ønsker at klage.

Klik her for at påbegynde en klage hos Byggeriets Ankenævn. Det anbefales af vejledningen først læses.

Syn og skøn

Syn og skøn ved Håndværkets Ankenævn og Byggeriets Ankenævn

Syn og skøn ved de to ankenævn foregår ved, at nævnet udpeger en uvildig skønsmand. Skønsmanden kontakter dig og modparten, så I kan få fastsat en bestemt dag til skønsmandens besøg. Under skønsforretningen ser skønsmanden på de fejl og mangler, skader eller andre forhold, som der klages over. Under syn og skøn må modparten også deltage. Skønsmanden vurderer, om håndværkeren har udført sit arbejde efter de faglige normer og regler som gælder (nævnet vurderer, hvorvidt der kan pålægges et ansvar i den forbindelse). Herefter går skønsmanden hjem og skriver sin rapport. Vinder du herefter sagen, skal modparten som udgangspunkt betale for syn og skøn, men går skønsrapporten dig imod, og sagen tabes, kan nævnet kræve dig omkring 3.000 kr. for syn og skøn. Dette vilkår skriver du som udgangspunkt under på, når du indsender klagen på nævnets klageskema.

Domstolene

Syn og skøn ved domstolene foregår ofte ved, at du og modparten får Voldgiftsnævnet (klik her) til at udpege en uvildig skønsmand, som afholder en skønsforretning (besøg), hvor skønsmanden ser på de forhold, som der er uenighed om. Du og modparten kan udfylde et spørgeskema til skønsmanden, som på baggrund af skønsforretningen skal besvare de spørgsmål, som du og modparten har udfyldt i skemaet. Skønsmanden udarbejder en faktura, hvor han ofte fordeler omkostningerne imellem parterne alt efter antallet af spørgsmål og medgået tid til besvarelsen mm. Ofte skal den part, som taber sagen, afholde hele udgiften til syn og skøn. I modsætning til ankenævnene, hvor du som forbruger maksimalt skal betale omkring 3.000 kr. i syns- og skønsomkostninger, hvis du taber sagen, skal du ved domstolene betale hele udgiften.

Syn og skøn beskriver skader mm. og faglige normer

Domstolsbehandling af håndværkersager

Domstolene behandler primært større sager, som enten ikke er egnet til at blive behandlet i nævnet eller, hvor kravet beløbsmæssigt ikke må behandles i et nævn. Eksempelvis har Ankenævnet for Tekniske Installationer en maksimum grænse for erstatningskrav på 150.000 kr. Mindre og forholdsvis ukomplicerede sager behandles ofte i nævnene.

Retssagen indledes med, at klager, som ved domstolene benævnes sagsøger, indgiver en stævning til retten via hjemmesiden: minretssag.dk (klik her) samtidig med, at du indbetaler en retsafgift, som udregnes på baggrund af erstatningskravets størrelse eller efter rettens skøn. Er du fritaget for at bruge minretssag.dk kan du finde stævnings- og svarskriftblanketter samt vejledninger ved at klikke her.

I stævningen skriver du, hvad du ønsker håndværkeren dømt til og vedlægger eventuelle bilag. Herefter bliver sagen forkyndt for håndværkeren, som får mulighed for at komme med sit svarskrift på din påstand. Ofte vil modparten påstå, at denne skal frifindes. Herefter vil I som udgangspunkt skulle holde et forberedende møde med retten, hvilket ofte sker over telefonen. I forbindelse med dette møde, kan det være, at en eller begge parter kræver, at der skal afholdes syn og skøn. Se ovenfor om afholdes af syn og skøn.

Efter syn og skøn kan du skrive hvilke bemærkninger modpartens svarskrift og skønsrapporten giver anledning til i et processkrift til retten, som kaldes for en replik. Modparten svar herpå kaldes for en duplik, og yderligere svar frem og tilbage kaldes blot for processkrifter. Eksempelvis processkrift 1, 2, 3 eller processkrift A, B C osv.

På et tidspunkt stopper forberedelserne af retssagen. Denne dato kan være sat under det forberedende møde, som blev afholdt med retten (dommeren) lige efter stævning og svarskrift. Forberedelsen afsluttes med, at du indsender et endeligt påstandsdokument, der skal indeholde dine påstande, begrundelse for påstandene og oplysninger om, hvilke dokumenter og andre beviser, du ønsker at fremføre under hovedforhandlingen.

Til sidst hovedforhandles sagen i retten, det vil sige, at du skal møde op, og fortælle dommeren din påstand, det samme gør håndværkeren eller dennes advokat. Herefter skal du føre beviset for din påstand. I den sammenhæng kan du afhøre vidner og skønsmanden, fremlægge dokumenter, aftaler og de beviser, som du finder relevante. Nøgleordet er: Oplysning, oplysning, oplysning! Hovedforhandlingen afsluttes med, at du får lejlighed til at redegøre for dit syn på sagen overfor dommeren i en procedure. Herefter afgøres sagen.

 

Retshjælp og fri proces

Som køber har du ofte en retshjælpsforsikring i din hus- eller inboforsikring. Inden for en økonomisk grænse dækker retshjælpsforsikringen som udgangspunkt sagsomkostninger, retsafgifter, pålagte omkostninger til modparten, omkostninger til syn og skøn eller retsmægling udmeldt af retten, som på forhånd er godkendt af forsikringsselskabet. Har du en lav indtægt, børn mm., kan du søge Civilstyrelsen om fri proces.

Klik her og læs mere om bl.a. retshjælpsforsikring på Hussagers side om retshjælp og fri proces.

Retspraksis

Retssager om erstatning for håndværkernes fejl og mangler

I det følgende beskrives udfaldet af nogle retssager, og hvad de forskellige domstole har lagt vægt på i forbindelse med domsafsigelsen. Det kan sagtens tænkes, at der til din sag findes en dom i en tilsvarende sag, som du kan se udfaldet af, men som ikke er beskrevet her. Måske kan du finde din dom i Ugeskrift for Retsvæsen.

Billeder af domstolene, retten og byretten i København ved klager over fejl og mangler, forsikringen og tilstandsrapporten, eleftersyn og energimærket

Tømrer måtte betale 1.200.911 kr. for fejl
Højesterets dom afsagt den 6. december 2002

En tømrer- og snedkermester byggede et tag for en køber. 3 år efter tagentreprisen var afsluttet brød taget delvist sammen med omfattende skader til følge. Køber lagde herefter sag an mod tømreren, som havde udført arbejdet, og den tilsynsførende arkitekt, som var købers rådgiver.
Sagen skulle ifølge entreprisekontrakten føres ved voldgiftsretten, hvor syn og skøn afslørede, at taget ikke var ordentligt afstivet af tømreren, og at arkitekten ikke havde ført ordentligt tilsyn hermed. Køber blev tilkendt 1.793.386 kr. i erstatning, som skulle fordeles internt med 25 % til arkitekten og 75 % til tømreren.
Tømreren anmeldte skaden til sin ansvarsforsikring med krav om , at de skulle betale 1.200.911 kr. Dette afvise forsikringen, fordi de mente, at tømreren havde handlet groft uagtsomt, og så skal de ikke betale. Herefter rejste tømreren en retssag mod forsikringsselskabet, som han tabte. Højesteret lagde i forbindelse med sin afgørelse vægt på, at det var en klar fejl, at tømreren ikke havde fulgt forskrifterne med hensyn til tværafstivning, og tømreren var derfor ansvarlig for den skete skade. Siden tømreren ikke havde nogen grund til ikke at følge forskrifterne, havde han handlet groft uagtsomt, og kunne derfor ikke kræve, at forsikringsselskabet skulle udbetale 1.200.911 kr.

Malers regning reduceret fra 15.250 kr til 2.500 kr.
Håndværkernes Ankenævns dom den 15. december 2010

En malermester havde afgivet et tilbud på 15.250 kr., som en køber havde accepteret. Efter arbejdets udførelse, mente køberen, at kvaliteten af arbejdet ikke indfriede forventningerne. Malermesteren tilbød at afhjælpe eller at regningen reduceredes til 9.375 kr., men det kunne køberen ikke acceptere.
Køberen klagede til Håndværkernes Ankenævn. Køber beskrev i klagen de fejl, som maleren havde begået i forhold til, hvad der var aftalt og fremgik af tilbuddet. Køber gjorde det også klart, at han ikke havde tillid til maleren, hvorfor køber ikke skulle affinde sig med, at maleren måtte komme på besøg igen for at rette fejlene i arbejdet i henhold til malermesterens afhjælpningsret.
Håndværkernes Ankenævn udmeldte syn og skøn. Skønsmanden fastsatte afhjælpningsomkostningerne til 12.750 kr.
Håndværkernes Ankenævn afgav herefter kendelse i sagen, hvor køber fik nedsat malermesterens regning fra 15.250 kr. til 2.500 kr., som var det beløb malermesteren kunne kræve, når de af skønsmanden fastsatte afhjælpningsomkostninger var trukket fra.
Håndværkerne Ankenævn fandt ikke, at maleren havde ret til at afhjælpe de konstaterede fejl og mangler, idet tillidsforholdet mellem parterne måtte anses for ødelagt med henvisning til brevvekslingen.

Sælge måtte erstatte huskøber gulve for 360.625 kr.
Vestre Landsrets dom afsagt den 3. marts 2017

Et par havde købt en bolig for 2 mio. kr. udenfor huseftersynsordningen. (Klik her og læs mere om huseftersynsordningen under fejl og mangler).
I forbindelse med salget oplyste sælger køberne om, at gulvene i boligen var selvbyggerarbejde. Inden købet gik køberne ejendommen igennem med en tømrermester, uden at sælger var til stede. I den forbindelse talte de ikke om gulvet, der så fint ud.
5 år efter boligkøbet opdagede køberne nogle fugtproblemer. En håndværker tilbød at lave gulvet for ca. 360.000 kr., da fejlen skyldtes ukorrekt dampspærre og manglende isolering af bjælkelag. Herefter anlagde køberne retssag mod sælger.
Der blev under retssagen afholdt syn og skøn. Skønsmanden forklarede, at gulvet ikke var udført håndværksmæssigt korrekt, hvilket var årsagen til fugtproblemerne. Skønsmanden henviste til en skimmelsvampeundersøgelse foretaget af Dansk Bygningsanalyse, og skønsmanden betegnede opbygningen og udførelsen af gulvet som sundhedsskadelige forhold.
Landsretten gav herefter køber ret, og pålagde sælger at skulle betale 360.625 kr. i erstatning. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at sælger ikke havde gjort køber opmærksom på den samlende karakter af gulvkonstruktionen.

AB-Forbruger

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger er ikke en lov, men et sæt standardvilkår, som du kan bruge helt eller delvis, når du indgår en aftale med en håndværker. Aftalen bruges normalt ved lidt større projekter som tilbygninger og opførelse af boliger, og normalt ikke, hvis du blot skal have udskiftet en vandhane i køkkenet. AB-Forbruger gælder derfor  kun, hvis I har aftalt, at betingelserne skal gælde for det konkrete byggearbejde.

AB-forbruger tager stilling til aftalegrundlaget, sikkerhedsstillelse, arbejdets udførelse, forbrugerens betalingsforpligtelse, tidsfristforlængelse og forsinkelse, arbejdets aflevering, mangler ved arbejdet, ophævelse, eftersyn og løsningen af tvister. På den måde kan mange forhold afklares ved en aftale.

Klik her for at læse vejledning til AB-Forbruger.

AB-forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

Til større projekter som tilbygninger og renoveringer mm. benytter mange entreprenører “Almindelige Betingelser for byggearbejder for Forbrugere” kaldet AB-Forbruger. Klik på knappen AB-Forbruger.

Husk at reklamere over fejl og mangler inden rimelig tid efter du opdagede eller burde have opdaget dem. Endvidere skal et erstatningskrav fremføres inden rimelig tid over for håndværkeren, som ikke vidste, at han havde gjort noget forkert.

Du skal reklamere og foretage retslige skridt »inden rimelig tid«

Frister som du skal overholde, hvis du vil gøre et erstatningskrav gældende

Har håndværkerens arbejde været den væsentligste ydelse, kan du i op til 10 år efter arbejdets aflevering rejse et krav mod håndværkeren for fejl og mangler. Kravet forældes som udgangspunkt 3 år efter du opdagede eller burde have opdaget fejl og mangler. Kravet kan efter Hussagers opfattelse i visse tilfælde forældes før 3 år på grund af »efterfølgende passivitet« og »retsfortabende passivitet«.

Det vil eksempelvis sige, at hvis du er utilfreds med malerens arbejde, og straks efter afleveringen reklamerer over arbejdets udførelse, så skal du »inden rimelig tid« følge op på dit krav og tage retslige skridt, ellers kan du fortabe dit erstatningskrav ved »efterfølgende passivitet«. Du må derfor ikke vente på svar fra maleren til den sidste dag inden den treårige forældelsesfrist udløber før du indsender erstatningssagen til Ankenævnet eller domstolene. Klag til håndværkeren hurtigst muligt, når du opdager et problem. Er du for længe om at klage, kan du miste dine rettigheder på grund af passivitet. Efter klagen skal du snarest følge op og evt. tage retslige skrift.

Det er derfor altid en god idé som noget af det første at få afklaret, hvor lang en frist du har til at reklamere i, hvis det ikke lige står et eller andet sted. Eksempelvis kan du som udgangspunkt kun reklamere over fejl og mangler ved energimærket i op til 1 år efter overtagelsen af boligen. Klik her og læs mere om energimærket.

Martin W. Løvendahl hos Juridisk Tryghed har mange års erfaring med hussager, fejl og mangler, og han står klar til at hjælpe dig videre.
Klik på fotoet og beskriv din hussag på vores kontaktside.