Konfliktløsning handler om anerkendelse af hinandens synspunkter

Erstatning ved Huskøb, konfliktløsning, retsmægling, mediation, forlig, mægling, sådan løses sagen i mindelighed

Alle handlinger udspringer af følelser, og det er ofte en dyb irritation og skuffelse over modpartens adfærd, som gør, at du ikke bare kan sige »pyt«, men bliver nødt til at reagere. Har håndværkeren ikke leveret det, som du havde forventet, eller har sælger »glemt« at fortælle om negative forhold, som ville have givet dig anledning til at genoverveje købet eller kræve afslag, så er det helt på sin plads, at du føler, at din retsbevidsthed er krænket. Lovene er i bund og folkets forsøg på at beskrive, hvad anstændig og god opførsel er. Når det så er sagt, er det din vigtigste opgave ikke at eskalere sagen og optrappe konflikten, selvom det er svært, når modparten har bragt dit pis i kog – for at sige det på godt jysk. Konfliktløsning handler om anerkendelse af hinandens synspunkter, så du kan finde hvile i, at modparten har sin holdning, og du har ret til at være uenig heri.

Fordelene ved mægling og konfliktløsning

Konfliktløsning handler i bund og grund om, at finde ud af, hvor præcis hinandens grænser går, og det kan i starten være som at have en åben dialog med en lukket østers. Du skal virkelig overvinde sig selv, og ikke se det som et tegn på svaghed, når du hæver den hvide fane og kravler op af skyttegraven, for at gå over til modparten for at forhandle en fredelig løsning på plads. Heldigvis er der i dag rigtig gode muligheder for at finde en konfliktmægler, der gennem et enkelt eller et par møder kan finde en fornuftig og overbevisende løsning på de steder, hvor dine og modpartens interesser er i konflikt med hinanden. Herefter kan begge parter komme videre, for kun ud af den fredelige løsning, kan et godt naboskab spire eller en forretningsforbindelse genopstå.

Tænk også på de mange weekender, som bliver ødelagt af spekulationer over konflikten. En konflikt ligger altid som en latent psykisk belastning og venter på at bludse op. Med et forlig sparer du tid og undgår ærgrelser.

Ofte ved man først, hvor grænsen går, når man træder over den. Træd et skridt tilbage og begynd på forliget.

Listen over fordomme er lang

Listen over fordomme er lang, og den får ganske irrationelt mange til at gå i en stor bue udenom mediation som konfliktløsning og forligsmulighed.

parternes synspunkter ved konfliktmægling og mediation, hvor en konfliktløsning skaber et forlig

Tænker du over det, er det ganske logisk, at konfliktløsning ved mediation fjerner risikoen for, at du taber sagen. Din sag afsluttes hurtigere med færre omkostninger og bedre muligheder for et fremtidigt samarbejde med modparten, for I fandt jo en løsning.

Hvad er mediation? Sagstyper og fordomme

Mediation er, når en forligsmægler forsoner eller forliger stridende parter ved at mægle mellem dem. Der anvendes ofte mediation i familiesager, som omhandler stridigheder om arv, opløsning af ægteskaber, placering af skilsmissebørn og andre sagstyper med bløde værdier.

Imidlertid er mediation også et fremragende værktøj at bruge, når det handler om hårde værdier, som kan opgøres i penge eller rettigheder. Skuffede forventninger i forretningsforhold kan sagtens forliges ved mediation. Det eneste, som det kræver for at konfliktløsende forhandlinger sættes i gang er, at parterne lægger deres fordomme på hylden. Det er dine fordomme, som styrer dig, hvis din holdning på forhånd er, at sagen ikke kan forliges fordi:

»Modparten er udenfor pædagogisk rækkevide« 

»Jeg kan simpelthen ikke fordrage modparten og har derfor ikke lyst til at sidde og drøfte forlig« 

»Bare jeg tænker på sagen og modparten stiger min puls og vrede, så jeg vil hellere have en advokat til at føre en retssag for mig, så jeg skal tænke mindst muligt på modparten« 

»Hvis jeg ønsker et forlig, kan jeg bare ringe til modparten – OG OMVENDT!«

»Af princip skal modparten mærke min hævn og spilde oceaner af tid på denne konflikt«

»Jeg er overbevidst om, at jeg har en klar vindersag«

»Modparten skal ned med nakken – koste hvad det vil«

Når først fordommene kommer ned på papiret, kan du se, at det er en liste over undskyldninger for ikke at skulle beskæftige dig med sagen lige nu og tage kontakt til modparten med henblik på en løsning. Du behøver heller ikke tage kontakt til modparten, men tag i stedet kontakt til en mediator. Forklar enkelt sagen til mediatoren og spørg, hvordan kommer jeg videre?

Mediatoren må ikke kende dig, modparten eller sagen, hvis du vil være sikker på at få en helt uvildig vurdering.

Herefter vil mediatoren normalt tage kontakt til modparten for at spørge, om der er mulighed for en forligsmæssig løsning, og hvad rammerne kunne være i forbindelse med brug af mediation.

Sådan foregår konfliktmægling ved mediation

Har du eksempelvis købt en bolig, og efterfølgende konstaterer fejl og mangler, har du et krav mod sælger. Sælger burde loyalt have oplyst dig om forholdet, så du kunne have krævet afslag i købesummen, og nu føler du dig snydt. Du kan ikke længere kræve afslag i købesummen, så nu er alternativet, at du skal kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen hos sælger. Kontakter du en rådgiver, vil du ofte få følgende svar:  »Der findes ikke noget nævn, hvor du som boligkøber kan klage over sælger. I den forbindelse skal du forbi domstolene.«

Svaret er sådan set rigtigt, men sporer dig ind på en optrapning af konflikten, frem for at få den løst i mindelighed. Tager du i stedet kontakt til en mediator (en konfliktmægler), vil denne lytte til dine synspunkter, men i stedet for at spore dig ind på en optrapning af konflikten via nævns- eller retssag, så tænker mediatoren i løsningsmodeller, som du måske aldrig ville have tænkt på.

Efter aftale vil mediatoren kontakte modparten og fortælle, at vedkommende er en helt upartisk konfliktmægler, som har hørt, at der er et problem, og i den forbindelse vil spørge om der kunne være mulighed for en løsning med en mediator som mellemmand. Er modparten efter eventuel betænkningstid interesseret i konfliktmægling, bliver der indgået en aftale herom mellem dig, modparten og mediatoren. Er mediatoren advokat, må denne som udgangspunkt ikke efterfølgende repræsentere den ene af parterne, hvis konfliktmæglingen ikke fører til et forlig.

Efter aftale indhenter mediatoren alle sagens oplysninger fra begge parter, eksempelvis breve, mails, fakturaer, aftaledokumenter, salgsopstilling, købsaftale og andre relevante dokumenter. Hjælper det sagen, holder mediatoren også individuelle møder med dig og modparten. På mødet kan du fremlægge alle dine synspunkter og meninger om modparten til mediatoren, uden at modparten nogensinde får noget at vide herom. Det samme gælder for modparten.

Når mediatoren har fået konkretiseret konfliktens kerneproblemer inviteres begge parter til et forligsmøde hos mediatoren. Her får du som boligkøber lov til at tale ud, mens sælger skal lytte til dine synspunkter. Går dit eller modpartens synspunkt mere over i en lang beklagelse, stopper mediatoren klagesagen og leder samtalen tilbage til det, som vedkommende mener er sagens kerne. En god mediator kan nemt skyde urimelige krav ned, men også få en stivnakket sælger til at erkende, at der er noget om snakken, hvis købers krav efter de foreliggende omstændigheder er rimeligt.

Nogle sager kan løses med ét fælles møde med mediatoren, og andre sager kræver flere møder, hvor der findes løsninger på forskellige forhold. Afslutningsvis bliver der indgået en aftale mellem parterne. Kan man indgå en mundtlig aftale, bør man også kunne indgå den skriftligt. Med forliget, som er den skriftlige aftale, er sagen løst.

 

Mediation, konfliktløsning, mediator, forlig, forligsmægling, nedtrapning af konflikt

Det springende punkt er ofte at overbevise modparten om, at konfliktmægling med en mediator er en god idé. Når begge parter hver især betaler halvdelen af mediatorens vederlag, er det naturligt, at man vil have værdi for pengene, og det kan i sidste ende også fremme muligheden for et forlig.

Frivilligt-forlig,-underskrivelse-af-frivilligt-forlig-til-tvangsfuldbyrdelse-i-fogedretten-som-eksekutionsfundament

Det gode forlig

Det gode forlig er kendetegnet ved, at formålet er vigtigere end vilkårene. Begge parter føler, at de har fået hørt deres synspunkter og fået dem afvejet overfor hinanden, og at forliget rammer dem begge lige hårdt. Begge parter skal kunne komme hjem til baglandet og fortælle, hvorfor dette er den helt rigtige løsning, og det kan man kun, når man forstår indholdet af forliget fuldt ud, herunder modpartens motivationsgrunde og forbehold. 

Forliget bør være skriftligt og skal kunne tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejeloven § 478, stk. 1, nr. 5. Dermed er begge parter også økonomisk motiveret til at holde aftalen.

Fogedretten,-civil-forberedelse,-notar

Skyldner har mødepligt, når fogedretten indkalder til møde. Møder skyldner ikke op, kan skyldner hentes af politiet både på arbejdet eller midt om natten.

Tvangsfuldbyrdelse af dit krav i fogedretten

Fogedretten er din mulighed som kreditor for at få hjælp til at få de penge, som du og modparten har indgået frivilligt forlig om. Det kræver, at du som kreditor kan dokumentere overfor fogedretten, at modparten skylder dig penge. Denne dokumentation er det skriftlige forlig med modparten, som vedkommende af en eller anden årsag ikke vil honorere overfor dig ved at betale sin gæld i henhold til forligsaftalen. 

En ordsprog hedder: »Én fugl i hånden er bedre end ti på taget«. Ville du oprindeligt have rejst et erstatningskrav på 1.000.000 kr., men fandt du en billigere afhjælpningsløsning gennem konfliktmægling, så du opnåede et skriftligt forlig på 100.000 kr med modparten, så har det ofte større værdi end de mange penge, som du blot troede, at du kunne få. Betaler modparten ikke i overensstemmelse med den aftale, som I har indgået, kan du gå i fogedretten med den. Fogedretten er en del af byretten, og den afgørelse som fogedretten kommer frem til, har samme virkning som en dom.

Valg af konfliktmægler

Begge parter skal ikke bare have tillid til konfliktmægleren / mediatoren. Konfliktmægleren skal også være habil. Hvis du har indgået et godt forlig, og modparten finder ud af, at forligsmægleren på en eller anden måde kender dig, så kan hele forliget ryge i vasken, fordi forligsmægleren var inhabil. Det er ikke nødvendigt, at forligsmægleren skal være jurist eller advokat – tillid betyder alt. Forligsmægleren kan altid få assistance af en jurist til juridisk udformning af aftalevilkår mm. I nogle kulturer er en præst eller imam forligsmægleren.

Afvejning-af-for-og-imod-på-vægten,-fru-justicia-vejer-de-juridiske-argumenter-i-retssalen
Retssag, retsmøde, retssal, konfliktmægling, konfliktløsning i byretten og mediation, indgåelse af forlig ved retsmægling

Voldgift som løsning på konflikten

Ved voldgift indgår du og modparten en aftale om, at I giver afkald på at indbringe sagen for domstolene, men i stedet erklærer I jer indforstået med, at lade en sagkyndig person, voldgiftsdommeren, som udpeges af Voldgiftsnævnet, afgøre tvisten en gang for alle. Voldgift er ikke en forligsinstitution, men et alternativ til retten.

Retsmægling ved domstolene

Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en retsmægler (ofte en dommer) i fortrolighed hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på sagen. Retsmæglerens opgave er at lede mæglingsprocessen. Ligesom en mediator / konfliktmægler hjælper retsmægleren parterne med at finde frem til de egentlige årsager til konflikten. Målet er at begge parter får forståelse for både deres egne og modpartens synspunkter. Der bliver under retsmæglingen sat fokus på, hvorfor parterne er uenige, og hvordan de bedst får løst op for konflikten. Når parterne kan anerkende hinandens synspunkter – man behøver ikke være enig – så hjælper retsmægleren parterne til selv at finde frem til den løsning, som i størst muligt omfang tager hensyn til begge parters behov og interesser.

Kan parterne med hjælp fra en retsmægler selv finde ind til kernen, der ligger bag ved en konflikt, er det ikke altid, at en dom er den mest tilfredsstillende løsning på sagen. Et forlig via retsmægling gør det lettere for parterne at fortsætte et eventuelt samarbejde. Endvidere er retsmægling ofte en mindre tidskrævende måde at løse konflikter på.

Mæglingsmødet kan foregå i et af rettens lokaler eller et andet sted, som retsmægleren og parterne aftaler.Retsmægleren planlægger i samråd med parterne retsmæglingens forløb. Normalt skal begge parter være personligt til stede. Det kan eventuelt aftales, at mægleren skal afholde møde med parterne hver for sig.

Retsmæglingen bliver afsluttet, når parterne når frem til en løsning på konflikten, eller hvis en af parterne ønsker det. Bliver parterne enige om en løsning på deres konflikt, indgår de en forligsaftale. Kan parterne ikke nå til enighed, fortsætter retssagen til endelig dom.

Retssal,-domstol,-retslokale,-byretten

I 2017 blev 614 civile sager afsluttet ved retsmægling, hvor parterne forhandlede en løsning på plads. Samme år modtog byretterne i alt 44.509 sager, og i 2018 modtog byretterne 45.657 civile sager.

Retshjælpsforsikring, hvor retshjælpsforsikringen betaler sagsomkostningerne under retssagen

Retshjælpsforsikringen kan godkende rimelige omkostninger til forligsforhandling

Mange retshjælpsforsikringer halter bagefter udviklingen. Forsikringerne har ofte fokus på kun at dække retssager, selvom forsikringsselskabet kunne spare mange omkostninger, hvis parternes juridiske rådgivere kunne forlige sagen inden en retssag. I forsikringsbetingelserne for din retshjælpsforsikring står der hvilke omkostninger, som er dækket. Her kan du ofte finde følgende sætning: »Andre sagsomkostninger, som selskabet godkender«. Med udgangspunkt heri, kan du eller din juridiske rådgiver søge om at få dækket forligsforhandlinger udenfor en retssag. Husk at indhente forsikringsselskabets godkendelse inden I går i gang.