Logo hussager energimærke

Klager og erstatning over energimærket

Hussager guider dig som boligejer igennem juraen ved erstatning for fejl i energimærket. Er karakteren på energimærket ved boligkøbet for positiv, er fejlen grundlag for erstatning. Det er nemt for en forbruger at se en revne i en sokkel eller mursten. Imidlertid er det ikke let at se en fejl i energimærket. Energimærket er ofte en overset erstatningsmulighed, men mange boligejere anlægger først sagen for sent.

Fakta er, at i 2017 blev der udført 69.142 energimærker. I forbindelse med kvalitetskontrol af energimærkerne kunne det konstateres, at der var fejl og mangler i 21 % eller rundt regnet 14.500 energimærker. I 2016 var der fejl og mangler i 31 % af 66.637 energimærker eller rundt regnet 20.600 energimærker.

 

12 måneders klagefrist over energimærket fra overtagelsen af boligen

Energimærket beskriver boligens energiforbrug og kommer med forslag til, hvordan bygningens energiforbrug kan optimeres. Nogle gange (se statistikken ovenfor) kan beregningsværdierne og U-værdier (isoleringsevne) mm. være indsat forkert. Ligeledes kan energikonsulenten have beregnet energimærket forkert. Bemærk, at beregningen af varmeforbruget i energimærket ikke sker efter tidligere forbrugsregnskaber, varmeregnskaber mm. Der kan derfor godt være stor forskel på det beregnede varmeforbrug og det faktiske efter varmemåleren.
 
Har du som køber overtaget bygningen efter sælger fik indberettet energimærket, skal din klage være modtaget hos den virksomhed, som stod for udarbejdelse af energimærket senest 1 år efter den overtagelsesdag, som du og sælger aftalte.
 
Herudover skal klagen være modtaget hos virksomheden (det certificerede energimærkningsfirma) senest  6 år fra energimærkets indberetningsdato

Manglende overholdelse af energimærkets 12 måneders klagefrist

Mange klager afvises blankt, også selvom energimærket er fyldt med fejl og mangler, hvis klagefristen ikke er blevet overholdt. Energimærkningsfirmaet træffer afgørelse om, at sagen ikke kan behandles på grund af den sprungne klagefrist, og de får som regel medhold, hvis du efterfølgende klager til Energistyrelsen.

 

Får en boligejer udarbejdet et energimærke, har han/hun 12 måneders klagefrist. Sælges ejendommen påbegyndes en ny 12 måneders klagefrist regnet fra overtagelsestidspunket, som køber kan benytte sig af.

Energimærket. Isolering af ejendom hus villa bolig. Erstatning for fejl og mangler ve Energimærket. Energistyrelsens klageskema 1. Erstatning fra energikonsulent. Hussager og nævn

Energimærket er ofte beregnet efter det materiale til isolering, som fremgår af bygningstegningerne. Af og til anvendes andre materialer eller slet ingen. Efter muren er opført er forholdet skjult. Har sælger i energimærket ikke givet lov til, at der må bores hul i muren til kontrol, kan forholdet fortsat være skjult. 

Erstatning for forkert beregnet energimærke

Det er forholdsvis let at kræve erstatning, fordi du som køber får beviserne på et sølvfad. Erkender energikonsulenten en beregningsfejl, skal du modtage et nyt berigtiget energimærke.

Har energikonsulenten lavet en beregningsfejl, kan det udløse erstatning. Særligt hvis bygningens nye ejer har et større energiforbrug end beregnet i det første energimærke før købet. Det er oplagt for mange forbrugere at kræve erstatning for den merudgift, som opstår, når forbrugeren trækker forbrugstallene fra hinanden i begge energirapporter.

Sådan kan erstatningen for energimærket beregnes ved merforbrug

Overtager du en bolig, og klager du herefter rettidigt over energimærket, skal virksomheden behandle klagen. Modtager du herefter et nyt energimærke, som eksempelvis viser et merforbrug på 1.400 kr. om måneden, lider du et tab. samtidig har energikonsulenten / virksomheden dokumenteret, at de har lavet en fejl i energimærket (det første). Det er herefter svært for dem at forklare, hvorfor du ikke skal have erstatning på differencen i de to energimærker.  Merforbruget er måske opstået, fordi energikonsulenten overså et eller andet. Eksempelvis kan et elektrisk opvarmet gulv i en bygning fejlagtigt være beregnet som energivenlig fjernvarme.

Erstatningskravets opgørelse ved energimærker

Praksis på området er, at energimærket viser dit energiforbrug. Viser det sig, at du i det nye energimærke eksempelvis skal af med 1.400 kr mere om måneden ifølge beregningen, så kan du gøre et erstatningskrav gældende herfor.

Siden energimærket er gyldigt i 6 år eller 72 måneder, så er det oplagt at kræve erstatning for hele energimærkets gyldighedsperiode. I dette eksempel kan de 1.400 kr. ganges med 72 måneder. Det samlede erstatningskrav bliver herefter på 100.800 kr. for fejl i energimærket. Ofte betaler ansvarsforsikringen straks.

Retspraksis og erstatninger for energimærker

Det certificerede energimærkningsfirma og Energistyrelsen rådgiver ikke private personer om spørgsmål i forbindelse med eventuelle erstatningssager. Spørgsmål om erstatning afgøres af domstolene. Dette fremgår direkte af klageskemaet til energimærkningsfirmaet. Det betyder imidlertid ikke, at du som boligkøber ikke har et krav på erstatning for et forkert beregnet energimærke.

Ifølge retspraksis kan energikonsulenter blive erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt, det vil sige, hvis energikonsulenten handler ansvarspådragende overfor køber.

Køber fik 40.000 kr. i erstatning for fejl i energimærket

En energikonsulent udarbejdede et energimærke for en sælger af et parcelhus. Det fremgik af energimærket, at ejendommen var velisoleret, og der var ingen rentable forbedringer med daværende energiprisniveau.

Efter huset var solgt, og køber havde overtaget bygningen, konstaterede køber, at en væg med hulmur var uden isolering. Herefter klagede køberne til Energistyrelsen, som besigtigede parcelhuset og pålagde energikonsulenten at udarbejde et nyt og retvisende energimærke. I det nye energimærke fremgik det, at forbruget af fyringsolie var højere end tidligere angivet.

Køberne rejste erstatningssag ved domstolene med påstand om erstatning for bl.a. fald i handelsprisen. Byretten fandt, at tabet burde opgøres til 65.500 kr., som var udgiften ifølge skønsmandens erklæring til at bringe huset i den isoleringsmæssige stand, der fremgik af det urigtige energimærke.

Østre Landsrets dom den 18. oktober 2010, hvor ​køber fik 40.000 kr. i erstatning for fejl i energimærket

Landsretten lagde vægt på, at fremlæggelse af energimærkning – inden der indgås aftale om salg af en ejendom eller en ejerlejlighed – er blevet indført også af hensyn til købere, idet dette vil medvirke til, at energiforhold indgår i prisfastsættelsen af en ejendom eller ejerlejlighed, ligesom de vil få overblik over deres fremtidige udgifter til energiforbrug. Landsretten fandt herefter at energikonsulenten havde handlet ansvarspådragende, idet energikonsulenten undlod at måle tykkelsen af murene og i stedet valgte at basere sine oplysninger om ejendommens isolering på et skøn.  Energikonsulenten havde således begået en klar fejl, der ikke vedrørte skønsmæssige vurderinger, men angik forhold, der let kunne være konstateret på et objektivt grundlag.

Herefter lagde landsretten til grund, at de fejlagtige oplysninger var væsentlige og havde været egnede til at spille en rolle i forbindelse med prisfastsættelsen af ejendommen. Landsretten fastsatte herefter erstatningen skønsmæssigt til 40.000 kr., fordi landsretten – som eneste faste holdepunkt – har lagt vægt på den i de to energimærker skønnede merudgift til varme på 6.180 kr., hvilket beløb passende kan kapitaliseres med faktoren 6. Køberne fik derfor reduceret den tilkendte erstatning fra byretten til 40.000 kr i landsretten.

Hvem kan klage over energimærket og hvordan?

Som køber og ejer af en bygning kan du klage over Energimærket. Ved ejerlejligheder eller boligfællesskaber (andel, anpart eller aktier) kan både ejerforeningen / boligfællesskabet som ejerlejlighedshaver, andelshaver og anpartshaver klage. Klagen må gerne indsendes samlet af ejerforeningen / boligfællesskabet på vegne af foreningens beboere. Endvidere kan købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder klage, dog har lejere ingen klageret.

Klik på Klageskemaet og udfyld det eller Klik her og se Energistyrelsens klagevejledning.

Er du i tvivl om, hvad du kan søge erstatning for, er det muligt at få gratis hjælp. Du kan kontakte din lokale gratis retshjælp eller advokatvagt. Klik her og se mere om disse muligheder.

Alternativet er at søge professionel hjælp ved en jurist eller advokat, som kender til reglerne på området.