Sådan klager du over el-arbejde og el-tjek, el-syn og elinstallationsrapporten

El-ankenævnet, som er en del af Ankenævnet for Tekniske Installationer, behandler klager fra forbrugere over el-arbejde og el-eftersyn.

Kravet, som du er uenig med elektrikeren om, skal være på mindst 2.000 kr. Omvendt må kravet vedrørende el-arbejde og el-tjek maksimalt være 150.000 kr. Er dit krav over 150.000 kr., kan Ankenævnet afvise sagen og oplyse dig om muligheden for at indbringe sagen for domstolene. Ankenævnet oplyser også om muligheden for retshjælp og fri proces, hvis du indbringer en sag om el-arbejde for domstolene. Som forbruger skal du derudover, når det er relevant, oplyses om, at der kan ske forældelse af kravet.  Klik her og læs mere om retshjælp og fri proces.

Sådan behandler Ankenævnet din erstatningssag vedr. el-arbejde mm.

Du klager og el-syn og el-arbejde til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Klageskema og klagegebyr modtages af Ankenævnets sekretariat, som herefter fremsender din klage til elektriker- eller elinstallatørvirksomheden. Modparten får mindst 14 dage til at udtale sig sit el-arbejde og dit krav om erstatning herfor.
 

Afhængig af sagens karakter iværksættes syn og skøn. Vær i den forbindelse opmærksom på, at du som forbruger kan blive pålagt at skulle betale i omegnen af 3.000 kr., hvis du taber sagen i Ankenævnet.
Efter afholdelse af syn og skøn udarbejder skønsmanden en skønserklæring, som forelægges til din og modpartens udtalelse.

Efter udtalelserne forelægges din sag for Ankenævnet, som udarbejder en afgørelse. I afgørelsen fordeler Ankenævnet også omkostningerne til syn og skøn mellem dig og modparten.

Efter Ankenævnet har truffet afgørelse om erstatning for el-arbejde mm.

Efter Ankenævnets afgørelse, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.

Ankenævnets afgørelse kan tvangsfuldbyrdes i forhold til den erhvervsdrivende efter udløbet af fristen på 30 dage for forkyndelsen eller afvisningen af genoptagelsen, medmindre elektrikervirksomheden forinden har givet skriftlig meddelelse til Ankenævnets sekretariat om, at den erhvervsdrivende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.

Karaktersystemet ved eleftersyn elinstallationsrapporter risiko for stød og risiko for brand samt ulovlige elinstallationer og undersøgels nræmere erstatning for ulovlige elinstallationer

Beskriver elinstallationsrapporten ikke korrekt forholdene og de ulovlige installationer eller mangler der karakterangivelser, har du muligvis en sag.

Dit erstatningskrav og klage kan opdeles i 2 typer:

1. Klager over elektrikerens arbejde

Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af elektrikerens el-arbejde, eller du ikke har fået det, som du har forventet og betalt for, så har du flere muligheder for at komme igennem med dit krav og søge erstatning, hvis det er en dansk erhvervsdrivende.

Kontakt elektrikeren skriftligt med henblik på et forlig

Er det en elektriker du kender og taler godt med, så kan sagen sagtens løses med en samtale, hvor I finder en løsning, som begge parter er tilfredse med. Sådan løses de fleste sager, også selvom du ikke kender elektrikeren.

Bliver I mundtligt enige om en aftale, så bed elektrikeren sende en mail, så du har det på skrift. Alternativt kan du selv sende en mail til elektrikeren, hvor du refererer hvad I havde aftalt. Husk at notere, hvornår I mundtligt havde aftalt erstatning for el-arbejdet.

Når du sender en mail, så HUSK at klikke af i anmodning om kvittering for modtagelse og læsning. Det kan være, at du senere skal bruge den kvittering, som du får som dokumentation. Nedenfor ser du et eksempel på anmodning om mailkvittering i Outlook. Det kan se anderledes ud alt efter, hvilket mailprogram du benytter:

Anmodning om kvittering ved afsendelse af mail og reklamation

Sådan dokumenterer du din reklamation og mundtlige aftale

Engang imellem kan du være uheldig og løbe ind i en elektriker eller installatør, som ikke svarer tilbage eller ikke holder det, som er blevet lovet dig. Indbringer du nu sagen for et klagenævn, kan du anvende mailen og mailkvitteringen som dokumentation for, at du har forsøgt at få et forlig på plads med elektrikeren.

Klager til Ankenævnet for Tekniske installationer

Har elektrikeren ikke svaret tilbage i løbet af tre uger efter din skriftlige henvendelse, kan du klage til Ankenævnet for Tekniske installationer.
 
Klagen skal indgives senest 3 år efter arbejdets udførsel, ellers kan klagen ikke behandles i Ankenævnet
 
Erhvervsdrivende, udlejere af boliger eller andelsboligforeninger o.lign., der driver udlejningsvirksomhed m.fl., kan ikke få behandlet klager i Ankenævnet, men kan vælge at gå til domstolene i stedet.
 
Sammen med klagen skal du indbetale 300 kr., som du får tilbage, hvis du får medhold eller Ankenævnet ikke kan behandle klagen (eks. ved forældelse).

2. Klager over eleftersynet og elinstallationsrapporten

Eleftersynsrapport eleftersyn elinstallationsrapport

Tidligere elinstallationsrapporter havde karakteren K1, K2, K3, UN, disse karakterer er i dag erstattet med symboler.

Karakter ved eleftersyn elinstallationsrapporter risiko for stød og risiko for brand samt ulovlige elinstallationer og undersøgels nræmere erstatning for ulovlige elinstallationer

Det sker ikke så sjældent, at efter køber har erhvervet et hus, en ejerlejlighed mm., så bestiller denne en elektriker. Elektrikeren bemærker herefter, at mange af elinstallationerne er ulovlige efter de gældende regler på området. Når køber så spørger, hvad det koster at få det hele gjort lovligt, så får køber noget af et chok. Prisen for el-arbejdet begynder ofte fra 10-15.000 til op omkring 500.000 kr.

Havde du køber eksempelvis vidst, at elinstallationerne var ulovlige, havde du kunne kræve et afslag i købesummen. Det kan eksempelvis ville koste tusindvis af kroner at pille loftet ned, for at lovliggøre installationerne bagved. Svare omkosningen til el-arbejde til over 5 % af købesummen for boligen, kan du måske få et forholdsmæssigt afslag. Klik her og læs mere om et forholdsmæssigt afslag.

Du kan klage, hvis elinstallationsrapporten vedrører den ejendom, som du er køber eller sælger af. Det forsikringsselskab, der har udstedt ejerskifteforsikringen kan også klage.

Som udgangspunkt behandler Ankenævnet ikke klager, som modtages senere end 5 år efter købers overtagelse af boligen.

Sammen med klagen skal du indbetale 300 kr., som du får tilbage, hvis du
får medhold eller Ankenævnet ikke kan behandle klagen.

Du må forvente, at der under sagens behandling bliver udmeldt syn og skøn.

Sagsbehandlingstiden er ca. 8-10 måneder.

Syn og skøn hos Ankenævnet

Udmelder nævnet syn og skøn, betyder det, at skønsmanden på en fastsat dag kommer på besøg og ser på de fejl og mangler, skader eller andre forhold, som der klages over. Under syn og skøn må modparten også deltage. Skønsmanden vurderer, om elektrikeren eller elinstallatøren har udført sit arbejde efter de faglige normer og regler som gælder (nævnet vurderer, hvorvidt der kan pålægges et ansvar i den forbindelse). Herefter går skønsmanden hjem og skriver sin rapport.
Går skønsrapporten dig imod, og taber du sagen, kan nævnet pålægge dig omkring 3.000 kr. for syn og skøn.​

Syn og skøn ved domstolene af el-arbejdet mm.

Syn og skøn ved domstolene foregår ofte ved, at du og modparten får Voldgiftsnævnet (klik her) til at udpege en uvildig skønsmand. Skønsmanden afholder en skønsforretning (besøg), hvor skønsmanden ser på de forhold, som der er uenighed om. Du og modparten kan udfylde et spørgeskema til skønsmanden. Skønsmanden/kvinden skal under skønsforretningen besvare de spørgsmål, som du og modparten har udfyldt i skemaet. Skønsmanden udarbejder en faktura, hvor han ofte fordeler omkostningerne imellem parterne. Omkostninger fordeles alt efter antallet af spørgsmål og medgået tid til besvarelsen mm. Ofte skal den part, som taber sagen, afholde hele udgiften til syn- og skøn. I modsætning til El-ankenævnet, hvor du som forbruger maksimalt skal betale omkring 3.000 kr. i syns- og skønsomkostninger, hvis du taber sagen, skal du ved domstolene betale hele udgiften.

Du bør ikke føre en Ankenævnssag uden indgående at kende spillereglerne. Kan man ikke reglerne, så er legen sjældent god, og man står til at tabe. Vedtægten for Ankenævnet regulerer hele sagsbehandlingen. Herudover kan du på Ankenævnets hjemmeside se udvalgte afgørelser. I afgørelserne kan du få et indblik i, hvad Ankenævnet lægger vægt på i begrundelsen af deres afgørelser. Klik her for at se udvalgte afgørelser.

Vigtigt at vide om el-eftersyn og el-arbejde

En sælger af en stor villa ringede til den virksomhed, som havde stået for eleftersynet i villaen. Virksomheden havde efterfølgende udbedret alle de fejl og mangler, som virksomheden havde beskrevet i elinstallationsrapporten. Sælger havde talt det med køber, som ønskede en garanti på, at alle installationer nu var i orden. Sælgeren bad derfor virksomheden om denne garanti efter udbedringen af alle de fundne fejl og mangler. Virksomheden forklarede sælgeren, at sælger ikke kunne få nogen garanti fordi, at rapporten kun var en stikprøve. Har du en villa med 100 installationer, og er der fejl i 20 af dem, så vil et el-tjek /el-eftersyns stikprøver af 20 installationer statistisk vise, at der var fejl i gennemsnitsligt 4 installationer. Gæt hvor mange fejl der er tilbage i resten af el-installationerne i villaen, når fejlen i de 4 installationer er udbedret. Virksomheden tilbød sælgeren at køberen måtte ringe dem op, men det var sælgeren lige pludselig ikke interesseret i.

Køber kan få en komplet gennemgang af alle elinstallationerne udenfor Huseftersynsordningen

El-tjek, el-eftersyn og den udarbejde elinstallationsrapport er omfattet af reglerne i Huseftersynsordningen. Det betyder, at der kun foretages en stikprøvevis gennemgang af el-installationerne. Det grundige el-tjek er en komplet gennemgang af alle installationer udenfor Huseftersynsordningen. Detter er sælger ikke interesseret i, fordi det sikkert betyder, at køber vil kræve prisafslag, når denne læser rapporten.

 

kortslutning af elinstallation

- Kun en stikprøve?!

Køberrådgivers ansvar

En køberrådgivers opgave er ofte at rådgive køber om muligheden for at begrænse tab for skjulte fejl og mangler. Eksempelvis kan det være en betingelse i købsaftalen, at køber må lade alle elinstallationer gennemgå efter overtagelsen. Herefter kan køber fratrække udgifterne til eventuelle lovliggørelser af elinstallationer i refusionsopgørelsen.

Klik her og kom til siden »Fejl og Mangler«, hvor du under »Retspraksis« kan læse om den køber, der fik 50.000 kr. i erstatning fra sin køberrådgiver, som ikke inden boligkøbet havde rådgivet køberen om, at køber skulle lade elinstallationerne undersøge nærmere.